Adresa Ish ndërtesa e Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Prishtinë, Republika e Kosovës; tel: +383(0)200 35567 ; 35598; 35577
e-mail: info.mapl@rks-gov.net
  • 21 prill 2017

    Zëvendësministri Bajram Gecaj nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me organizatën Jo-Qeveritare "Network of Peace Movement"

    Zëvendësministri Bajram Gecaj nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi me organizatën Jo-Qeveritare 21 prill 2017, Prishtinë

    Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Bajram Gecaj ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesen e organizatës Jo-Qeveritare "Network of Peace Movement", znj. Besime Tushaj- Maliqi për financimin e projektit: "Promovimi i qeverisjes së mirë përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritja e kapaciteteve profesionale e institucionale të komunave”

    Projekti: "Promovimi i qeverisjes së mirë përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritja e kapaciteteve profesionale e institucionale të komunave" ka për qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje duke avokuar dhe ngritur kapacitetet e komunave Kamenicë dhe Novobërdë në krijimin e politikave lokale, zhvillimin social, si dhe inkurajimin e popullatës për të marrë pjesë në proceset e tyre vendimmarrëse, qeverisje të mire dhe ofrim efektiv të shërbimeve cilësore për qytetarët.