Takim pune në Komunën e Junikut

Me datë 01.06.2021 në Komunën e Junikut është mbajtur një takim pune në mes të zyrtarëve të Departamentit për Zhvillim të Qëndrueshëm Komunal dhe Komunës se Junikut.
Qëllimi i takimit ishte bashkë-koordinimi i aktiviteteve si dhe definimi i obligimeve të ndërsjella të detyrave që dalin nga MIM për implementimin e dy projekteve nga Fondi i Përformancën Komunale.
Në takim morën pjesë: Kryetari i Komunës; Drejtori i Urbanizmit; Drejtori i Prokurimit si dhe nga MAPL-ja zyrtarët e Divizionit për Monitorimin e Projekteve.