Ligjet për Vetëqeverisjen Lokale

document-icon

Ligji per Bashkepunim Nderkomunal

Data e publikimit: 23/03/2018

document-icon

Ligji per Kufijte Administrativ

Data e publikimit: 23/03/2018

document-icon

Ligji per Financat e Pushtetit Lokal

Data e publikimit: 23/03/2018

document-icon

Ligji per Zgjedhjet Lokale

Data e publikimit: 23/03/2018

document-icon

Ligji per Veteqeverisje Lokale

Data e publikimit: 23/03/2018