Fushëveprimi

Rregullorja Nr. 03/2013 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal zbatohet për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, përcaktohen me Shtojcën “12” të Rregullores së Qeverisë Nr. 02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive dhe me legjislacionin përkatës në fuqi.