KONTAKTI

ZYRA E SEKRETARIT

Emri Mbiemri: SIBEL GUTIQ

Pozita: Udhëheqëse e Zyrës së SP-së

Tel: +383 (0) 38 200 64 101

Email: sibel.gutiq@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati  13

Prishtinë

Republika e Kosovës

Emri Mbiemri:N.N

Pozita:

Tel:

Email:

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati

Prishtinë

Republika e Kosovës

 

ZYRA E MINISTRIT

Emri Mbiemri: Arjeta Shala

Pozita: Asistente Ekzekutive

Tel: + 383 (0) 38 200 64 001
Tel: + 383 (0) 38 200 64 002

Email:Arjeta.F.Shala@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati 13

Prishtinë

Republika e Kosovës

DIVIZIONI PËR KOMUNIKIM PUBLIK

Emri Mbiemri: VJOLLCË JASHANICA

Pozita: Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

Tel: +383 (0) 200 64 209

Email:  vjollce.jashanica@rks-gov.net

Ish-ndërtesa e Rilindjes

Kati  12

Prishtinë

Republika e Kosovës

DIVIZIONI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM

SHPRESË SEJDIU

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 203
shprese.sejdiu@rks-gov.net

DIVIZIONI I PROKURIMIT

ZELIHE MORINA-KADRIOLLI

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 206
zelihe.morina@rks-gov.net

 

DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM KOMUNAL

FETIJE BEGOLLI 
Udhëheqëse e Departamentit

+383 (0) 200 64 141
fetije.begolli@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM KOMUNAL

BAFTI DOGANI

Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 191
bafti.dogani@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR ZHVILLIM DHE MENAXHIM TË PROJEKTEVE TË KOMUNAVE

ARBNORE JAHA
Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 187
arbnore.jaha@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL DHE NDËRKUFITAR

FLURIM ARIFI

Zëvendësues i Udhëheqësit të Departamentit

+383 (0) 200 64 173
flurim.arifi@@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMUNAL

BLERTA HALIMI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 64 177

blerta.halimi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BASHKËPUNIM NDËRKUFITAR

FATMIRE BERISHA

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 172
fatmire.berisha@@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR KONTROLL TË PROGRAMEVE TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR

MIMOZA KARAMETA

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 182
mimoza.karameta@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR PERFORMANCË DHE TRANSPARENCË KOMUNALE

DRIN HARAQIA

Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 64 157

drin.haraqia@rks-gov.net

 

DIVIZIONI PËR PERFORMANCË KOMUNALE

HAXHI KRASNIQI
Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 160
haxhi.krasniqi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR NGRITJE TE KAPACITETEVE

GANIMETE SALIHU
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 64 165
ganimete.salihu@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR TRANSPARENCË KOMUNALE

NAZMIJE KRASNIQI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 64 167
nazmije.krasniqi@rks-gov.net

DEPARTAMENTI PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE KOORDINIM TË POLITIKAVE

MANUSHAQE MUÇAJ
Zëvendësuese e Udhëheqësit të Departamentit

+383 (0) 200 64 195

manushaqe.mucaj@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR INTEGRIME EVROPIANE

ILIRIANA BAJRAMI

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 196

Iliriana.bajrami@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR KOORDINIM TË POLITIKAVE

SIBEL GUTIQ

Zëvendësuese e Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 101

Sibel.gutiq@rks-gov.net

 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE MONITORIM TË KOMUNAVE

BESIM MYRTEZANI
Zëvendësues i Udhëheqësit të Departamentit

+383 (0) 200 64 147

besim.murtezani@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR HARTIMIN DHE HARMONIZIMIN E LEGJISLACIONIT

KUJTIM ALIU
Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 153

kujtim.aliu@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR MBIKQYRJEN E ZBATIMIT TË LEGJISLACIONI, TË MBËSHTETJES LIGJORE DHE BASHKËPUNIMIT NDËRINSTITUCIONAL NË FUSHËN E LEGJISLACIONIT

ERBLIN HETEMI
Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit

+383 (0) 200 64 148
erblin.hetemi@rks-gov.net

 

DIVIZIONI PËR MONITORIM TË KOMUNAVE

XHEVAT TAFA
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 64 137
xhevat.tafa@rks-gov.net

 

DIVIZIONI PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA

EJUP KAMBERAJ
Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 64 154
ejup.kamberaj@rks-gov.net

DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME

NAZMI HALIMI
Udhëheqës i Departamentit

+383 (0) 200 64 103
nazmi.halimi@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR BUXHET DHE FINANCA

SUZANA KOSUMI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 64 108
suzana.kosumi@rks-gov.net

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE

MIHRIJE SHALJANI
Udhëheqëse e Divizionit

+383 (0) 200 64 105

mihrije.shaljani@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR SHËRBIME LOGJISTIKE DHE MBËSHTETJE TË IT-së

NASER KORÇA

Udhëheqës I Divizionit

+383 (0) 200 64 114
naser.korqa@rks-gov.net

DIVIZIONI PËR ARKIVË, DOKUMENTIM DHE PËRKTHIM

NIKOLA AKSIC

Udhëheqës i Divizionit

+383 (0) 200 64 124
nikola.aksic@rks-gov.net