On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

* 2011 * 2010 * 2009 * 2008 Fjala e Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal

Ceremonia e ndarjes së fondit stimulues
I nderuar ud. Drejtor i Misionit të USAID në Kosovë, z. Craig Buck,… Ceremonia e ndarjes së fondit stimulues

I nderuar ud. Drejtor i Misionit të USAID në Kosovë, z. Craig Buck,

Të nderuar Kryetarë të Komunave të Republikës së Kosovës,

Të nderuar përfaqësues të organizatave jo-qeveritare,

Të nderuar pjesëmarrës,

Këtë fjalë ceremoniale, dua t’a filloj me falënderimin për USAID, që në vazhdimësi me projekte të ndryshme po mbështetë komunat, që direkt po ndikon në përmirësimin e shërbimeve në raport me qytetarët.Para disa muajsh, lansuam projektin e përbashkët të USAID/DEMI në lidhje me fondin stimulues. Ditët ecën shpejt dhe pas një pune intensive të grupeve të përbashkëta punuese të MAPL-së dhe USAID/demi, sot, po takohemi përsëri të ndajmë shpërblimet për komunat përfituese të fondit stimulues.

Të nderuar të pranishëm,

Edhe ky aktivitet i sotëm, i përbashkët, paraqet vazhdimësinë e  një bashkëpunimi të mirë, për të krijuar dhe zhvilluar gjithë procesin e menaxhimit të performancës komunale. Nëpërmjet këtij sistemi, komunat mund të shohin se në çfarë niveli po i ofrojnë shërbimet e tyre për qytetarët; në cilat fusha kanë shënuar ngritje apo eventualisht të identifikojnë fushat ku komunat kanë nevojë të jenë më e fokusuara për të ardhmen. Andaj, në veçanti, i ftoj  Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Administratës së Komunave, që të jenë të përkushtuar në zbatimin e këtij programi, sepse do të jetë me interes të madh për të gjithë.

Të nderuar të pranishëm,

Monitorimi i ofrimit të cilësisë së shërbimeve, nuk duhet të kuptohet si një rol i kontrollit, por si qëllim i përbashkët që duke përkrahur komunat në njërën anë dhe duke nxitur ndonjëherë edhe konkurrencën mes tyre,  të ndikojë në ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore për qytetarët.

Kosova, është ndër vendet e pakta në rajon, që po provon të vendosë një sistem të matjes së performancës komunale. Ndërsa, MAPL duke përmbushur detyrimin e saj ligjor, për të matur cilësinë e shërbimeve komunale, në bashkëpunim me USAID, me një punë të përbashkët që kishte filluar diku në vitin 2008, u vendos sistemi i  ri dhe unik për matjen e performancës së komunave.

Vendosja e këtij sistemi mund të jetë  një sinjal i qartë për komunat, që në bazë të rezultateve në punë dhe përkushtimin e tyre që të ofrojnë shërbime sa më cilësore, për qytetarët, njëkohësisht të jenë përfituese granteve dhe fondeve stimuluese edhe nga qeveria qendrore por edhe nga donatorët.

Në këtë drejtim, MAPL, për herë të dytë, publikon raportin e performancës së Komunave të Kosovës ku të dhënat e  pasqyruara nga komunat por edhe  opinioni i  qytetarëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve komunale, të jenë në dispozicion edhe të donatorëve që janë të interesuar të investojnë;  edhe qeverisë qendrore që komunat që kanë performuar më së miri të shpërblehen; por njëkohësisht, të rritet transparenca e punës së tyre edhe për mediat dhe publikun e gjerë në lidhje me ofrimin e shërbimeve komunale.

Në anën tjetër, instalimi i  sistemit të menaxhimit të performancës komunale, do të ndikojë që ndërmjet komunave të nxitet konkurrenca, për të ofruar shërbime sa më të shpejta dhe cilësore për qytetarët e tyre sepse në vitet e ardhshme ky sistem do të prodhojë efektet e veta direkte dhe rrugën e vetme drejt thithjes së fondeve stimuluese.

Në këtë frymë është dizajnuar edhe ceremonia e sotme e përbashkët e ndarjes së shpërblimeve nga ana e MAPL-së dhe USAID/DEMI, që  bazohet në rezultatet e punës së komunave. Nga vlera e përgjithshme e fondit stimulues prej 660 mijë dollarëve,  MAPL ka ndarë vlerën prej 50 mijë euro, vlerë e cila do t’i jepet dy komunave përfituese, nga tetëmbëdhjetë të tilla që përfitojnë sot.

Komunat përfituese janë përzgjedhur në bazë të shënimeve nga raporti i monitorimit dhe raporti i performancës komunale për vitin 2010, duke u fokusuar në fushën e ofrimit të shërbimeve komunale dhe transparencën e punës së Kuvendeve.

Të nderuar pjesëmarrës,

Edhe njëherë gjej rastin që t’i falënderoj përfaqësuesit e komunave për gjithë bashkëpunimin e mirë në drejtim të vendosjes së këtij sistem dhe duke e përfunduar këtë fjalë, ju ftoj që t’i kontribuojmë avancimit të sistemit të performancës së komunave edhe në të ardhmen, dhe të njëjtin t’a shohim si një  mundësi të komunave që bazuar në rezultatet e punës së tyre, të përfitojnë fonde stimuluese që direkt ndikojnë në ngritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

Ju falënderoj për vëmendjen.

Sllobodan Petroviç

Zëvendës Kryeministër dhe Ministër  i Administrimit të Pushtetit Lokal

Prishtinë, 1 Qershor 2011