On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Bazuar në Vendimin e Qeverisë MAPL fillon procedurat e Themelimit të Zyrës Administrative në Mitrovicën e Veriut

Në një konferencë të përbashkët për media, Kryeministri i Kosovës z. Hashim Thaçi, Zëvendëskryeministri Kosovës, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal,z. Slobodan Petrovic dhe Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, Pieter Feith thanë se ky veprim është në të mirën e qytetarëve të Veriut dhe realizimit të procesit të decentralizmit. “Themelimi i kësaj Zyre është në përputhje të plotë me përkushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj Propozimit Gjithpërfshirës të Statusit si dhe me procesin e decentralizimit”, tha kryeministri Thaçi

Zëvendëskryeministrit të Kosovës, z. Slobodan Petroviç, tha se Zyra do të sigurojë vende të reja pune dhe do të ketë një buxhet prej rreth katër milion eurosh në vit për shërbimet bazë për komunitetin dhe projektet e infrastrukturës në Mitrovicën e veriut.

“Hapja e kësaj zyre është një hap logjik në vazhdën e përkushtimit të qeverisë ndaj pjesës veriore të Kosovës”, tha zëvendëskryeministri Petroviç, i cili theksoi se qeveria synon të nxisë qytetarët e veriut të marrin pjesë në qeverisjen e tyre, të jetojnë në një mjedis të zhvilluar ekonomik dhe në një shoqëri demokratike.

Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, z. Pieter Faith, e vlerësoi hap te rëndësishëm kete veprim dhe kjo situate duhet të menaxhohet me qetësi “Ky është një hap i rëndësishëm, por është i natyrës teknike, nuk duhet politizuar, dhe nuk duhet të jetë arsye për ata që nuk pajtohen, që të shkaktojnë dhunë”

Bazuar në Vendimin e Qeverisë së Kosovës, NR. 01/75 të datës 23 maj 2012, për Themelimin e Zyrës Administrative në Mitrovicën e Veriut, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal sot ka zhvilluar procedurat e shpalljes së konkurseve për 56 vende të reja të punës.

Zyra Administrative do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e Kosovës dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet e Qeverisë së Kosovës në këtë pjesë të vendit.

Fillimisht kjo Zyrë do të udhëhiqet nga Zyrtari Kryesor Ekzekutiv i Zyrës Administrative të Mitrovicës së Veriut , ndërsa do të përbëhet nga 7 drejtori me 55 të punësuar dhe ajo do të drejtohet nga një zyrtar i lartë administrativ, që do të përzgjidhet përmes konkursit nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Zyra Administrative e Mitrovicës Veriore do të financohet nga Qeveria së Kosovës dhe do të krijohet si një njësi e veçantë buxhetore, siç përcaktohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.

Pas vendimit të sotëm, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Financave janë përgjegjëse për zbatimin e këtij vendimi, përderisa të gjitha ministritë tjera janë të obliguara t’i ofrojnë Zyrës Administrative të Mitrovicës Veriore mbështetjen e nevojshme në përputhje me fushat e tyre të përgjegjësive.