On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ceremonia e inaugurimit të kontratave të para grantit sipas programit të BNK me Kosovën

Besnik Osmani: Banorët që jetojnë në zonën kufitare do të kenë mundësi që përmes BNK-së të zhvillojnë dhe përmirësojnë kushtet jetësore, të kenë më shumë prosperitet në të ardhmen dhe në këtë mënyrë të mos largohen nga këto zona kufitare Shkup, 29 janar 2015

Besnik Osmani: Banorët që jetojnë në zonën kufitare do të kenë mundësi që përmes BNK-së të zhvillojnë dhe përmirësojnë kushtet jetësore, të kenë më shumë prosperitet në të ardhmen dhe në këtë mënyrë të mos largohen nga këto zona kufitare
Në kuadër të promovimi i projekteve të para granteve, të kontraktuara në kuadrin e Programit të bashkëpunimit ndërkufitar, të financuar nga BE në mes të Republikës së  Maqedonisë dhe Kosovës, u organizua ceremonia e prezantimit të përfituesve të  granteve  për programin  e bashkëpunimit ndërkufitar.
Sekretari i Përgjithshëm në Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Besnik Osmani tha se Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar ka për qëllim të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar, përmes përkrahjes së aktiviteteve të përbashkëta dhe projekteve për bashkëpunim ndërkufitar, që do të ndikonin në gjendjen ekonomike dhe sociale të popullit, përmirësimin e menaxhimit të përbashkët, valorizimin e burimeve njerëzore, natyrore dhe kulturore si dhe fuqizimin e imazhit dhe kohezionit në rajon.
Sekretari Osmani tha se rajoni kufitar ndërmjet vendeve është i pasur me resurse të llojllojshme, që paraqesin një kapacitet potencial që mund të zhvillohet, e cili mund të ketë ndikim të madh në qëllimin dhe përmbushjen e pritjeve të BNK-së. “Banorët që jetojnë në zonën kufitare do të kenë mundësi që përmes BNK-së të zhvillojnë dhe përmirësojnë kushtet jetësore, të kenë më shumë prosperitet në të ardhmen dhe në këtë mënyrë të mos largohen nga këto zona kufitare” theksoi z. Osmani .
Në ceremoninë e inaugurimit të kontratave të para grantit sipas programit të BNK, me Kosovën,  folën edhe Shef i Delegacionit të Bashkimit  Evropian H.E. Mr Aivo ORAV, Ministri  i Vetëqeverisjes Lokale në Maqedoni, z. Lirim Osmani ndërsa po marrin pjesë kryetarët e komunave nga Gjilani z. Lutfi Haziri, Kryetari i komunës së Dragashit, z. Selim Jenuzi dhe  Kryetari i Komunës së Vitisë, z. Sokol Haliti .
Përfituesve të  granteve  për programin  e bashkëpunimit ndërkufitar janë gjithsej gjashtë projekte të shpërblyera dhe kontraktuara që vijnë nga institucione dhe organizata, të cilat janë të përqendruara në fusha të ndryshme, ndërsa përfitues të projekteve nga Kosova janë komuna e Gjilanit, Vitisë dhe Dragashit.
Thirrja e parë për projekt propozime për grande  sipas Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar, të financuar në kuadër të Instrumentit për Para-anëtarësim, është bërë me 15 nëntor 2013. Alokimet e përgjithshme financiare  të projekteve fituese, që do të zbatohen në të dy anët e kufirit, është rreth 2.160.000 EUR.
Grantet e përzgjedhura do të zbatojnë aktivitetet e projektit sipas komponenteve: Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor dhe kohezioni social dhe iniciativave njerëzit për njerëzit.
Programi do të vazhdojë me  një trajnim hyrës që do të mbahet nga ana e Delegacionit të BE dhe dy Strukturave Operative të Qeverive për të  gjithë përfituesit, për të mbështetur ata në zbatimin e suksesshëm te projekteve.