On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ceremonia e Ndarjes së Shpërblimeve për komunat e Kosovës

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë organizuan Ceremoninë e Ndarjes së Shpërblimeve për komunat partnere të projektit DEMOS.

Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila pranoi çmimin nga kryeministri Isa Mustafa në ceremoninë e cila u organizua nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra zvicerane për bashkëpunim në Kosovë. 7 Shtator 2016, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë organizuan Ceremoninë e Ndarjes së Shpërblimeve për komunat partnere të projektit DEMOS

Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila pranoi çmimin nga kryeministri Isa Mustafa në ceremoninë e cila u organizua nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Zyra zvicerane për bashkëpunim në Kosovë.

Kryeministri Mustafa tha se organizimi dhe funksionimi i mirëfilltë i komunave, është me rëndësi esenciale për qytetarët e Republikës së Kosovës, pasi kjo lehtëson jetën e qytetarëve, mundëson që infrastruktura të funksionojë më mirë, që shërbimet që ofrohen ndaj qytetarëve të jenë më të lehta, që ata të ndjejnë veten më mirë dhe që të sigurohet një administratë moderne në komuna dhe përgjithësi në Kosovë.

“Ne po punojmë me ngulm që brenda mandatit Qeverisës të orientohemi në investime kapitale për nevoja themelore të komunave tona dhe qytetarëve tanë, duke ndërtuar rrugë, ujësjellës, kanalizime, parqe, objekte të ndryshme për fëmijë dhe rini, sepse ndaj tyre kemi një nevojë që të kujdesemi në mënyrë të veçantë. Po ashtu, duke përkrahur projektet zhvillimore të cilat i kandidojnë komunat, sipas interesave dhe sipas përparësive të tyre”, tha kryeministri.

Kryeministri Mustafa, po ashtu, ka falënderuar përkrahjen e donatorëve, të cilët në mënyrë të pareshtur kanë bashkëpunuar dhe kanë përkrahur orientimet zhvillimore të komunave, duke shprehur nevojën që në të ardhmen në këtë projekt të përfshihet një numër më i madh i komunave.

Në konkurrencë me 16 komunat e tjera partnere të projektit DEMOS (www.helvetas-ks.org/demos), Komuna e Gjakovës ka arritur poashtu edhe vendin e parë në kategorinë Përmirësuesi më i mirë në shërbimet publike si dhe në kategorinë Përmirësuesi më i mirë.

Pas Komunës së Gjakovës, Komuna e Pejës dhe ajo Shtimes janë renditur e dyta, përkatësisht e treta në kategorinë Performuesi më i mirë.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj tha se grantet të cilat ndahen për komunat, bazohen në kriteret e performancës në ofrimin e shërbimeve komunale, shkallën e inkasimit të tatimit në pronë, si dhe në nivelin e zbatimit të grantit të ndarë nga vitet praprake dhe se nga komunat partnere, kriteret  për marrje të granteve i kanë përmbushur 12 komuna, ndërsa 5 të tjera ende nuk kanë arritur t’i realizojnë ashtu siç janë përcaktuar paraprakisht.

“Monitorimi i ofrimit të cilësisë së shërbimeve, duhet të kuptohet si qëllim i përbashkët dhe përkrahje për komunat në njërën anë, duke nxitur ndonjëherë edhe konkurrencën mes tyre, dhe në anën tjetër të ndikojë në ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore për qytetarët “, tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Në kategorinë Përmirësuesi më i mirë në demokracinë lokale, Komuna e Pejës dhe ajo Gjakovës kanë ndarë vendin e parë, ndërsa Komuna e Novobërdës u rendit e treta.

Komuna e Lipjanit dhe ajo e Rahovecit u renditën e dyta, përkatësisht e treta në kategorinë Përmirësuesi më i madh në Shërbimet publike. Komuna e Lipjanit u shpërblye si komuna e dytë në kategorinë Përmirësuesi më i mirë ndërsa komuna e Novobërdës u shpërblye me vendin e tretë në këtë kategori.

Z. Patrick Etienne, drejtor i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë, theksoi se ceremonia e ndarjes së granteve tregon se komunat e Kosovës janë duke bërë përparim në drejtim të ofrimit të shërbimeve dhe qeverisjes së mirë.

Ai shtoi se  “ne inkurajojmë komunat dhe Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për të vazhduar përmirësimin e performancës së tyre dhe të sistemit të menaxhimit të performancës. Është ambicie e jona që në të ardhmen të zgjerojmë sistemin e granteve të bazuar në performancë në të gjitha komunat e Kosovës. Donatorë të tjerë ndërkombëtarë si dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal janë duke menduar në një drejtim të ngjashëm”, tha z Etienne.

Gjatë ceremonisë, dymbëdhjetë komunat partnere të projektit DEMOS kanë pranuar grante. Këtë vit 1,5 milionë euro janë ndarë në bazë të të dhënave të performancës së komunave që janë marrë nga sistemi i menaxhimit të performancës të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, të dhënat mbi mbledhjen e tatimin në pronë nga Ministria e Financave si dhe raporti vjetor i auditimit  të komunave nga Auditorit Gjeneral.