On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Departamenti për Performancë dhe Transparencë Komunale vizitoi Komunën e Obiliqit

Udhëheqësi i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale, z. Avni Sahiti, së bashku me zyrtarët e Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna vizitoi komunën e Obiliqit, ku u prit nga Kryetari i Komunës z. Xhafer Gashi, Nënkryetari  për Komunitete z. Slavisa Jakovlevic si dhe Drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale z. Ibush Mjekiqi.

6 shkurt 2015

Udhëheqësi i Departamentit për Performancë dhe Transparencë Komunale, z. Avni Sahiti, së bashku me zyrtarët e Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna vizitoi komunën e Obiliqit, ku u prit nga Kryetari i Komunës z. Xhafer Gashi, Nënkryetari  për Komunitete z. Slavisa Jakovlevic si dhe Drejtori i Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale z. Ibush Mjekiqi.

Udhëheqësi i DPTK-së e informoi Kryetarin lidhur me aktivitetet ne kuadër të fushatës për regjistrim FALAS të faktit të lindjes dhe regjistrimin e mëvonshëm  për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian, e cila do të zgjas deri më 15 mars 2015.

Kjo fushatë bëhet me qëllim të promovimit të drejtave të komuniteteve, si segment i rëndësishëm i drejtave universale të njeriut dhe përmbushjes së detyrave që dalin nga Plani i Veprimit për Liberalizimin e Vizave për Republikën e Kosovës.

Në takim është adresuar edhe çështja e Pakos Ligjore për të Drejtat e Njeriut: Projektligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi, Projektligjin për Barazi Gjinore dhe Projektligjin për Avokatin e Popullit, ku nivelit komunal ju është dhënë mundësia e ofrimit të komenteve dhe sugjerimeve për plotësimin e ndryshimeve të Projektligjeve.

Kryetari Gashi, shprehi mbështetjen e tij, për angazhimin dhe organizimin e përmirësimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve për regjistrimin në gjendje civile,  që do të ndikon në gjendjen ekonomike dhe sociale më të mirë për komunitetin RAE.

Nënkryetari z. Jakovlevic, njoftoi përfaqësuesit e MAPL-së,  se në komunën e Obiliqit ekziston edhe problemi i komunitetit serb të paregjistruar në mungesë të dokumentacionit  dhe kërkoi që edhe këtij komuniteti t’ju mundësohet regjistrimi në të ardhmen.

Në takimin e përbashkët u zotuan se do të kenë bashkëpunimin dhe koordinimin maksimal për të përmbyllur fushatën me sukses duke regjistruar numër sa më të madh të personave të identifikuar si të paregjistruar gjerë më tani.
Gjithashtu përfaqësuesit e komunës u zotuan që pas konsultimeve të Pakos Ligjore për të Drejtat e Njeriut do ofrojnë komente dhe rekomandime për plotësim ndryshimet e Pakos Ligjore konform afatit kohor të dhënë nga Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit

Pas përfundimit të takimit të përbashkët me zyrtarët komunal për procesin e regjistrimit u vizituan disa familje, kampi i Plemetinit dhe dy qendra mësimore edukative në këtë vend.

Me këtë rast  u shpërnda edhe material promovues si: banera, broshura dhe bluza me moton ”Realizo të drejtat tua, REGJSTROHU”, në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe në gjuhën rome, ku zyrtarët komunal do vazhdojnë fushatën deri në arritjen e regjistrimit të plotë të personave të identifikuar si të paregjistruar me qëllim të integrimit të tyre.