On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Diskutime të përbashkëta me shoqërinë civile dhe mediet lidhur me sfidat në zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike dhe Ligjit për Vetëqeverisje Lokale

Fushata informuese e Ministrisë se Administrimit të Pushtetit  Lokal e nisur sot me shpërndarjen e lifletave informuese në gazetat ditore, do të vazhdojë me transmetimin e spoteve televizive në mediet nacionale dhe lokale të Kosovës dhe një varg aktivitetesh mediale që paralelisht do të përcillen me  organizimin e punëtorive me përfaqësues të komunave në të gjitha regjionet e Kosovës.

08 maj 2013, Prishtinë

Fushata informuese e Ministrisë se Administrimit të Pushtetit  Lokal e nisur sot me shpërndarjen e lifletave informuese në gazetat ditore, do të vazhdojë me transmetimin e spoteve televizive në mediet nacionale dhe lokale të Kosovës dhe një varg aktivitetesh mediale që paralelisht do të përcillen me  organizimin e punëtorive me përfaqësues të komunave në të gjitha regjionet Kosovës.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me organizatën jo- qeveritare Cult CIub, organizoi sot tryezën për transparencë në Komuna me rastin e fillimit të  fushatës së MAPL-së  që pati për qëllim diskutimet e përbashkëta lidhur me të drejtën e qytetarit për informacion duke u bazuar në    Zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumentet Publike dhe Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Në tryezë morën, përfaqësues nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Kuvendi i Kosovës, Qeveria, Asociacioni i komunave të Kosovës, përfaqësues nga shoqëria civile dhe përfaqësues të medieve të Kosovës.

Në fjalën e tij hyrëse, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Besnik Osmani tha se nga viti në vit komunat kanë shënuar avancim në këtë drejtim por MAPL synon që kjo fushë të avancohet edhe më shumë.

“Qëllimi ynë është që ta bëjmë qytetarin pjesë të pandashme të punës  dhe vendimmarrjes në komuna  nëpërmjet realizimit të takimeve të hapura publike dhe konsultuese para marrjes së vendimeve dhe lehtësimin e  procedurave për t’u përgjigjur kërkesave për qasje në dokumente publike” – theksoi Sekretari, Besnik Osmani.

Duke prezantuar të dhënat nga raportet e MAPL-së,   ai  tha se numri më i madh i kërkesave për qasje në dokumente publike në komuna është evidentuar nga partitë politike dhe OJQ-të e ndryshme, ndërsa dokumentet më të kërkuara janë: shpenzimet në buxhet, vendimet e Kuvendit të Komunës, konkurset dhe kontrata.

Për problemet kryesore të evidentuara në Komuna, z. Osmani tha se  në disa komuna qytetarët janë përjashtuar nga kjo e drejtë nga neglizhenca e zyrtarëve në punën e tyre duke mos ju ofruar qasje personave të cilët kërkojnë këto dokumente, ndërsa janë evidentuar raste kur kërkohen dokumente të cilat edhe nga aspekti ligjor kanë mbushur kohën e vjetërisë dhe mund të asgjësohen.

Në tryezën e organizuar sot nga MAPL, folën përfaqësues të institucioneve publike, lokale dhe medieve:  Xhevahire Izmaku, Deputete e Kuvendit të Kosovës – Komisioni për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, Kryetari i Komunës së Gjilanit, z. Qemajl Mustafa, z. Bekim Demiri nga Agjencioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Sazan Ibrahimi nga  Asociacioni i Komunave të Kosovës, z. Petrit Zogaj, nga organizata  FOL, z. Faik Ispahiu nga BIRN, z. Asdren Osaj, Zëdhënës i komunës së Prishtinës, z. Bekim Kupina  nga Koha Ditore dhe përfaqësues të tjerë.

Sfidat kryesore të paraqitura nga përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe medieve nga  diskutimet në tryezë ishin të fokusuara në afatet e gjata kohore për ofrimin e informatës për palët e interesuara që përfshijnë periudhën prej 7 deri në 14 ditë, dokumentet që merren nga institucionet publike janë selective dhe jo  të plota.

Një element tjetër i paraqitur si pengesë për gazetarët dhe shoqërinë civile gjatë qasjes në dokumente publike  ishte edhe interpretimi i Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave Personale lidhur me publikimin e faturave të zyrtarëve publik.

Ndërsa udhëheqësit komunal, si sfidë kryesore theksuan prezantimin e dokumenteve nga palët që kërkojnë qasje në dokumente publike, sepse sipas tyre ekzistojnë raste kur përdoren me qëllime tendencioze.