On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna vizitoi Komunën e Mitrovicës

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna, me datë 03 shkurt  2015, në kuadër  të aktiviteteve, agjendës dhe planit të punës, ka takuar Drejtorin e Administratës në komunën e Mitrovicës, zyrtarin për komunitete, Koordinatorin e  Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe përfaqësuesen e Zyrës Lokale për Komunitete dhe Kthim. Qëllimi i vizitës ishte lansimi i fushatës për regjistrimin FALAS të komunitetit Rom, Ashkali dhe  Egjiptian, vizitat u realizuan në lagjen e romëve dhe në lagjen 2 korriku. 5 shkurt 2015

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna, me datë 03 shkurt  2015, në kuadër  të aktiviteteve, agjendës dhe planit të punës, ka takuar Drejtorin e Administratës në komunën e Mitrovicës, zyrtarin për komunitete, Koordinatorin e  Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe përfaqësuesen e Zyrës Lokale për Komunitete dhe Kthim. Qëllimi i vizitës ishte lansimi i fushatës për regjistrimin FALAS të komunitetit Rom, Ashkali dhe  Egjiptian, vizitat u realizuan në lagjen e romëve dhe në lagjen 2 korriku.

Në Lagjen e Romëve u  bashkëbisedua me disa familje që vijnë nga Komunat tjera të Kosovës dhe nga shtetet fqinje,  të cilët ende nuk janë të regjistruar, në  këto familje kishte edhe fëmijë që kishin lindur në Pejë, Gjakovë, Mal të Zi, Serbi etj.  Me këtë rast  u shpërndanë banera, broshura dhe bluza me moton ”Realizo të drejtat tua, REGJSTROHU” në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe në gjuhën rome, me qëllim të promovimit të regjistrimin të faktit të lindjes dhe regjistrimin e më vonshëm në regjistrat civil.

Në lagjen e romëve Këshilli Danez për Refugjatë, kishte mbështetur disa biznese dhe Qendrën Mësimore për fëmijët, në të cilën vijojnë mësimin nxënësit e komunitetit RAE, mësimin formal dhe atë joformal. Në këtë qendër mësimin joformal e ndjekin 200 nxënës dhe 12 nxënës vijojnë mësimin në klasën 6, 7, 8 dhe 9. Ndërsa 95 % të nxënësve vijojnë mësimin në gjuhën serbe në veri të Mitrovicës, ky projekt është realizuar nga Caritasi Kosovar dhe Drejtoria e Arsimit në Komunën e Mitrovicës, mbështetur nga Këshilli Danez për Refugjatë.

Zyrtarët e DADNJK bashkërisht me zyrtarët e komunës së Mitrovicës vizituan edhe disa familje të komunitetit RAE të cilët jetojnë në lagjen 2 Korriku, në këtë lagje  të gjithë janë të regjistruar dhe kanë dokumente të Republikës së Kosovës.

Në lagjen 2 korriku vijojnë mësimin pa ndonjë problem, ka të atillë që kanë përfunduar fakultetin dhe shkollën e mesme dhe janë të pa punë dhe se  nga 35 familje sa ka kjo lagje, asnjë nuk punon.