On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fejzullahu: Përdorimi efikas dhe racional i sasive ekzistuese të energjisë

 

21 maj 2019, Prishtinë

Në emër të ministres së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Adriana Hodžić, në ceremoninë e ndarjes së Kartës për Energji dhe prezantimit publik të Planit të Veprimit Komunal për Efiçiencën Energjetike ka marrë pjesë zëvendësministri Beqir Fejzullahu i cili përcolli mesazhin e ministres Hodžić.

“Energjia dhe burimet e mjaftueshme energjetike  mbeten një nga obligimet prioritare  të politikës  për vendet qe aspirojnë anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe janë një nga sfidat më të mëdha për Evropën, veçanërisht për vendet në zhvillim, duke mos e  përjashtuar edhe Kosovën.” Mungesa e burimeve të mjaftueshme dhe kapitalit për të përdorur këto burime, shkaktoi nevojën për përdorim më efikas dhe racional të sasisë ekzistuese të energjisë. “

 Fejzullahu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes të gjitha institucioneve relevante në zbatimin e projektit “Mbështetje për zbatimin e Pakos së tretë energjetike, me një fokus në efikasitetin e energjisë dhe energjisë së rinovueshme.”

Ai gjithashtu theksoi se komunat janë përgjegjëse për zbatimin e një pjese të rëndësishme të objektivave të efikasitetit. E gjithë kjo sepse Ligji për Efikasitetin e Energjisë nr. 06 / L-079 parasheh që secila komunë të hartoj planin komunal dhe të raportojë periodikisht në Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë në lidhje me zbatimin e saj. Plani për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë, sipas shifrave të orfuara nga komunat, 29 komuna e posedojnë këtë plan, ndërsa në 9 komuna (Shtime, Ranillug, Prishtinë, Pejë, Dragash, Mitrovicë e Veriut, Graçanicë, Leposaviq), ky plan nuk është miratuar.

Në fund të ceremonisë, zëvendësministri Fejzullahu ka falënderuar Zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Organizatën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për dhënien e përkrahjes së parezervë gjatë gjithë këtyre viteve në të gjitha fushat, Agjencisë për Efiçiencë të Energjisë dhe Asociacionit të Komunave të Kosovës për organizimin e ceremonisë.