On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fjala e Zëvendëskryeministrit Petrovic – “MAPL prezanton Strategjinë për Ngritjen e Kapaciteteve në Komuna”

Kosova ka hyrë në një fazë shumë të rëndësishme të reformimit të vetëqeverisjes… 21 qershor 2011, Prishtinë

Të nderuar përfaqësues e organizatave donatore,

Të nderuar kolegë të institucioneve qendrore të Kosovës,

Përfaqësues të organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare,

Përfaqësues të Bordit të Kryetarëve të Komunave,

Përfaqësues të Komunave,

Zonja dhe zotërinj,

Kosova ka hyrë në një fazë shumë të rëndësishme të reformimit të vetëqeverisjes lokale. Në përputhje me vlerat më të përparuara të demokracisë perëndimore, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), në bashkëpunim me institucionet tjera përgjegjëse të Kosovës, ka filluar procesin e reformimit të vetëqeverisjes lokale me qëllim që shërbimet e administratës së pushtetit lokal (APL) të jenë të drejtpërdrejta dhe sa më cilësore ndaj qytetarëve të Kosovës.

Ofrimi i shërbimeve cilësore ndaj qytetarëve konsiston në ndërtimin e  një qeverisje  efektive dhe efikase, e kjo nënkupton ushtrim të pushtetit me përgjegjësi.

Komunat dhe MAPL duhet të kenë objektivë kryesore ndërtimin e kapaciteteve drejtuese dhe administrative për të realizuar reformimin e vetëqeverisjes lokale.

Në bazë të informatave që disponojmë, shërbimet e ofruara qytetarëve, aktualisht nuk janë në nivelin e kërkuar. Decentralizimi dhe sistemi  modern i menaxhimit të qeverive lokale, kërkon ndërtimin dhe zhvillimin e kapaciteteve profesionale të BNj, të cilat duhet të jenë të  hapura ndaj publikut dhe të ofrojnë shërbime cilësore qytetarëve. Qytetarët e delegojnë autoritetin e tyre, të përcaktuar me ligj  për pushtetin lokal, për të qenë të shërbyer në mënyrë profesionale dhe me dinjitet nga udhëheqja dhe administrata e tyre.

Pjesëmarrja e qytetarëve në punën e komunës dhe ushtrimi i të drejtave civile është thelbësor. Pa pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në hartimin e të ardhmes së tyre nuk ka asnjë qëllim të ekzistencës së komunës.

Planifikimi afatgjatë të urbanizmit dhe rregullimi i mjedisit është pika më e dobët për zhvillimin e Kosovës. Nuk ka zhvillimin të duhur, pa një vizion të qartë se si ne të rregullojë problemet e dukshme e furnizimit me ujë dhe kanalizimit në Kosovë. Në këtë shoh bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe harmonizim të aktiviteteve në këtë drejtim.

MAPL po përpiqet që të mbështesë ndërtimin e një administrate efektive dhe e të integruar të Pushtetit Lokal që bazohet në suksesin e BNj, të kohezionit shoqëror dhe përparimit të gjithanshëm të vendit. Qëllimi ynë është zhvillimi i një administratë moderne të bazuar në përgjegjësinë individuale.

Administrata moderne nënkupton përfshirjen e individëve të aftë dhe të kualifikuar në punën e komunave dhe kjo nuk është e lidhur vetëm për një vend të punës, ajo duhet të jetë shumë fleksibile, në mënyrë që t’i sigurojë nëpunësit civil të zhvillojë karrierën e vetë në tërë sistemin administrativ në vend dhe gjatë tërë jetës.

MAPL luan rol të rëndësishëm në bashkërendimin e zhvillimit të kapaciteteve në mënyrë që të përmbushen nevojat e lidershipit politik të zgjedhur, menaxherëve të administratës (shërbimit civil) dhe komunitetit në tërësi në secilën komunë të Kosovës. Të jeni të bindur që në këtë rrugë MAPL do të vazhdon deri në fund.

Plani strategjik për Ndërtimin dhe Zhvillimin e Kapaciteteve në Komuna (NZHKK), që sot po e prezantojmë ka për qëllim që të bëj parashikimin dhe sistemimin e veprimeve institucionale të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, të komunave dhe aktorëve tjerë relevant që do të marrin pjesë në Ndërtimin  dhe Zhvillimin e Kapaciteteve në Komuna.

Me anën e këtij plani duam që të racionalizojmë veprimet ndërinstitucionale, që janë përgjegjëse për këtë proces të ndërlikuar dhe shumë të rëndësishëm në ndërtimin e një administrate moderne me qytetarin në qendër. Me këtë duam që të ndërtojmë një sistem të trajnimeve që do të siguronte kompetencë më të madhe dhe më të lartë të burimeve njerëzore, organizim dhe menaxhim më efikas të institucioneve të pushtetit lokal në administratën publike të Republikës së Kosovës.  E gjithë kjo do të mundësonte mobilitet apo lëvizje të burimeve njerëzore brenda administratës publike, sipas kërkesave dhe nevojave të saj në shërbim sa më të mirë të qytetarit.

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj,

Prishtinë, 21 qershor 2011

Ministri i MAPL / z. Sllobodan Petrovic