On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fjala e Zëvendëskryeministrit Petrovic – “Takimi i përbashkët për procesin e Liberalizimit të Vizave Ri-Integrimi i Personave të Ri-atdhesuar”

Para së gjithash, ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim, ku ju mund te shihni se për… I nderuar Z. Kryeministër Hashim Thaçi,

I nderuar Përfaqësues i Zyrës Ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, z. Khaldoun Sinno,

Të nderuar kolegë Ministra dhe Kryetarë të komunave,

Para së gjithash, ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim, ku ju mund te shihni se për Qeverinë e Kosovës çështja primare është procesi i Integrimit Evropian dhe liberalizimi e vizave që është një nga prioritetet kryesore të Qeverisë. Takimi i sotëm në mes të Qeverisë dhe Kryetarëve të komunave është i dyti në një periudhë të shkurtër kohore sa i përket liberalizimit të vizave, ku komunat e Kosovës kanë një rol të madh në procesin e kthimit në vend dhe ri-integrimin e të kthyerve, dhe përgjegjësitë e tyre në lidhje me këtë janë koordinimi përmes zyreve ose zyrtarëve komunal për komunitete dhe kthim.

Të nderuar Kryetarë të Komunave

Për të zbatuar këtë proces më lehtë nevojitet koordinimi më i mirë në mes të nivelit qendror dhe lokal. Qeveria e Kosovës miratoi Rregulloren 02/2010 për funksionalizimin e zyrave komunale për Komunitete dhe Kthim, një rregullore e miratuar nga z. Kryeministri Hashim Thaçi, prandaj në këtë takim unë kërkoj nga ju që të funksionalizoni këto zyrë dhe t’i ofroni atyre mbështetjen e nevojshme, dhe të kërkoni nga këto zyra përgjegjësinë dhe sukses.

Në ato komuna ku zyrat nuk funksionojnë ose kanë mungesë të stafit, kërkoj që ato të marrin mbështetjen e nevojshme në kohën më të shpejtë të mundshme që të jetë në gjendje për të kryer përgjegjësitë dhe detyrimet e tyre.

Niveli qendror, në veçanti Ministria për Komunitete dhe Kthim ka themeluar një grup punues me ministritë e linjës dhe institucionet / organizatat ndërkombëtare si ICO-në, OSBE dhe UNHCR për përgatitjen e rekomandimeve dhe përshkrimin e detyrave për këtë zyrë pas miratimit nga Ministria e Administratës Publike qe do të dërgohen në komuna për të kryer me lehtë sistematizimin dhe ndarjen e përgjegjësive brenda zyrës.

Të nderuar Kryetarë të komunave presim prej juve që të japni mbështetje edhe më të madhe këtij procesi dhe ta konsideroni si çështje kryesore. Që nga takimi i fundit për këtë çështje në prill të këtij viti, disa komuna kanë treguar përparim duke rritur numrin e kërkesave për të përdorur fondet për financimin e të kthyerve në vend, dhe gjithashtu duke përgatitur raporte për nivelin qendror.

Unë si Zëvendëskryeministër dhe Ministër i MAPL-së jam i gatshëm në çdo kohë për të dhënë mbështetjen time dhe stafit të ministrisë në rrugën për proces të liberalizimit të vizave konkretisht kthimin në vend dhe ri-integrimin të zhvendosurve, prandaj edhe një herë ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim.

Slobodan Petrovic,

Zëvendëskryeministër i Kosovës

Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal