On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Fjala Përmbyllëse e Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic

Fjala Përmbyllëse e Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic
Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale5 -6 shtator 2011Prishtina, Kosovo
I nderuar Ambasador Dell,
I nderuar Kryetar i Asociacionit të Komunave të KosovësTë nderuar mysafirë nga shtetet pjesemarrese
Përfaqësues të pushtetit lokal, organizata joqeveritare e media
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin e dytë organizoi konfe

Fjala Përmbyllëse e Zëvendës Kryeministrit dhe Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal Slobodan Petrovic

Konferenca Ndërkombëtare për Vetëqeverisje Lokale5 -6 shtator 2011Prishtina, Kosovo

I nderuar Ambasador Dell,

I nderuar Kryetar i Asociacionit të Komunave të KosovësTë nderuar mysafirë nga shtetet pjesemarrese

Përfaqësues të pushtetit lokal, organizata joqeveritare e media

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin e dytë organizoi konferencen nderkombetare per vetqeverisje lokale.

Unë mendoj dhe kam shpresë se këtë mendim e ndani edhe ju se kjo konferencë edhe këtë vit ishte një forum i mirë ku funksionarë politik, drejtues të institucioneve lokale e shërbyes civil nga vende të ndryshme patën mundësinë të punojnë bashkë, të shkëmbejnë përvojat e tyre dhe praktikat më të mira për avancimin  e vetëqeverisjes lokale.

Dëshiroj të falenderoj përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse – Shqipëria, Mali I Zi, Kroacia, Sllovenia e Turqia, si dhe nga Kosova, të cilët prezentuan në sesione plenare dhe në grupet punuese përvojat e tyre, duke ngjallur interesin e të gjithë pjesëmarrësve.

Objektiv kryesor i kësaj konference ishte që të shkëmbehen pervojat në procesin e decentralizimit, të prezantohet progresi i arritur, rezultatet e sfidat varësisht nga politikat e ndryshme që janë realizuar ne pervojen nga vendet pjesemarrese dhe të mësojnë nga përvojat e tyre në kontekste të ndryshme. 

Reforma e vetëqeverijes locale, korniza insititucionale dhe ligjore, cështjet e minoriteteve, decentralizimi territorial, zhvillimi ekonomik lokal kanë qenë temat mbizotëruese të diskutimeve të kësaj konference, si dhe në fokusin tonë kryesor.  

Pjesëmarrësit kanë evidentuar nevojën e inkurajimit të partneritetit mes njësive të qeverisjes vendore, bashkëpunimit ndërkomunal dhe ndërkufitar, si një faktor i rëndësishëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, shtimit të kohezionit social, ofrimit të pushtetit më pranë qytetarit. 

Të gjithë ne së bashku kemi nënvizuar nevojën e madhe që qeveritë tona të ofrojnë asistencë profesionale e financiare për komunat në mënyrë sa më efektive.

Për më tepër ne kemi nënvizuar nevojën e madhe për të rritur autonominë lokale, në mënyrë që organet lokale të marrin përsipër vendime të rëndesishme për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve. 

Të gjithë ne së bashku kemi theksuar rolin e rëndësishëm dhe thelbësor që luajnë njësitë e qeverisjes vendore në përmbushjen e aspiratave integruese evropiane të të gjiva vendeve të rajonit.  Pushteti lokal do të jetë gjithnjë në një proces reforme të pandalur, për shkak se avansimi i shërbimeve, vendimmarrja gjithëpërfshirëse do të jenë gjithnjë në fokus të qeverive tona.

Për këtë arsye, përvojat ndërkombëtare dhe bashkëpunimi rajonal janë të rëndësishme dhe luajnë një rol të dobishëm në përmbushjen e objektivave të reformës.

Do të doja të theksoja se një nga parakushtet për këtë reformë është dhe modernizimi i shërbimit civil në nivelin lokal. Cilësia e shërbimeve dhe qëndrueshmëria e njësive të vetëqeverisjes lokal varet në masë të madhe se sa i përparuar është ky shërbim.

Gjithashtu, procesi I transferimit të kompetencave në shkallë të gjerë, përvec rritjes së cilësisë së shërbimeve, shihet të ketë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e transparencës në vendimmarrje, si dhe në minimizimin e veprimeve korruptive.

Sic është theksuar me të drejtë në deklaratën tonë të përbashkët dhe sic theksohet dhe në Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale,  bashkëpunimi mes shteteve në fushën administrative dhe të pushtetit lokal është një partakusht i rëndëishëm për avansimin e cilësië së pushtetit lokal në ato vende.

Për këtë arsye, unë shpresoj se kjo Konferencë që tashmë po shndërrohet në tradicionale, do të jetë një institucion e mekanizëm i rëndësishëm komunikimi dhe bashkëpunimi, me ndikim në jetën e qytetarëve të vendeve tona.

Ky është premtimi im dhe rruga më e mirë për zhvillimin e demokracisë në vendet tona.

Dhe një herë falemnderit për kontributin dhe mirupafshim në Konferencën e rradhës!