On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Hodžić në takimin e Komitetit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personave të Zhdukur dhe Peticioneve

Prishtinë, 24 qershor 2019

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Komunitetit Egjiptian, me qëllim të promovimit të të drejtave dhe statusit të grave, është organizuar takimi i Komitetit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Zhdukur dhe Peticione me një grup të grave nga komuniteti egjiptian.

Për të dhënë mbështetjen dhe për të paraqitur problemet dhe sfidat me të cilat përballen gratë, Ministrja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Adrijana Hodžić, në takim u bëri thirrje të gjithë të pranishmëve që me pjesëmarrjen e tyre dhe përkushtim më të madh të kontribuojnë në krijimin e kushteve më të mira dhe një pozite më të mirë të grave, si nga komuniteti egjiptian ashtu edhe nga komunitetet tjera në Kosovë.

“Konsideroj se jo vetëm gratë, por edhe burrat nga komunitetet jo-shumicë janë të margjinalizuar dhe përballen me probleme të mëdha socio-ekonomike. Para së gjithash, ata nuk janë mjaft të përfaqësuar në institucione. Mendoj se të gjithë faktorët relevantë duhet ta zgjidhin këtë problem me përgjegjësi më të madhe dhe me një përkushtim më të madh të gjithë së bashku ndihmojmë integrimin e egjiptianëve në shoqërinë kosovare.

Kur bëhet fjalë për komunitetet jo-shumicë, fakti është se Kosova është një shoqëri multietnike, por për të mbetur e tillë, është e nevojshme të bëjmë më shumë për njëri-tjetrin. Ne duhet që në të gjitha nivelet e qeverisjes, si lokale ashtu edhe qendrore, të përfshijmë një numër sa më të madh të nëpunësve nga komunitetet jo-shumicë, me theks të veçantë  komunitetin egjiptian, pasi që sot festojmë ditën e komunitetit egjiptian.

Ne dita ditës po punojmë për të përmirësuar gjendjen e barazisë gjinore brenda vetë ministrisë dhe gjithashtu i inkurajojmë komunat të ndjekin shembullin tonë. Pozita e gruas në institucionet e Kosovës në veçanti ajo e komunitetit egjiptian le për të dëshiruar dhe këtë problem ne duhet ta marrim shumë më seriozisht dhe të punojmë në zgjidhjen e tij. MAPL në bashkëpunim me Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, u ka dërguar shkresë të gjithë kryetarëve të komunave të respektojnë obligimin për zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore në Kosovë. Sipas raportit të progresit për Kosovën 2019, është arritur përparim në qeverisjen lokale, sidomos në pozicionet e drejtorëve në organet komunale ekzekutive, ku përqindja e grave është rritur nga 11% në 19%. Në 31 nga 38 komunat, komisionet e paguara përfshijnë një numër barabartë të grave dhe burrave, siç parashihet në Ligjin për barazinë gjinore. Megjithëse përfaqësimi i grave në pozita vendimmarrëse mbetet një sfidë, duke përfshirë pozitën e grave nga komuniteti egjiptian”, tha Hodžić.