On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Informatë nga takimi këshillues i përbashkët mes MAPL-së dhe OSBE-së

Me datën 2-3 Korrik 2015, është mbajtur takimi i përbashkët këshillues në mes të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe misionit të OSBE-së në Kosovë, për të diskutuar Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe Planin e veprimit 2016-2026.  Me rastin e hapjes së punëtorisë, Ministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Lubomir Maric theksoi rëndësinë e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, aktivitet e planifikuara në funksion të avancimit të vetëqeverisjes lokale në Kosovë dhe për prioritetet e periudhës 3-vjeçare të planifikuar në koston financiare të strategjisë. Në këtë takim ishte prezent edhe ambasadori i OSBE-së në Kosovë, Jean Claude Schlumberger, i cili vlerësoi punën e grupit hartues të strategjisë për vetëqeverisje lokale, duke shprehur gatishmërinë e OSBE për të mbështetur zbatimin e objektivave të përcaktuara në këtë strategji.
7 korrik 2015, Prishtinë

Me datën 2-3 Korrik 2015, është mbajtur takimi i përbashkët këshillues në mes të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe misionit të OSBE-së në Kosovë, për të diskutuar Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale dhe Planin e veprimit 2016-2026.  Me rastin e hapjes së punëtorisë, Ministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Lubomir Maric theksoi rëndësinë e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, aktivitet e planifikuara në funksion të avancimit të vetëqeverisjes lokale në Kosovë dhe për prioritetet e periudhës 3-vjeçare të planifikuar në koston financiare të strategjisë. Në këtë takim ishte prezent edhe ambasadori i OSBE-së në Kosovë, Jean Claude Schlumberger, i cili vlerësoi punën e grupit hartues të strategjisë për vetëqeverisje lokale, duke shprehur gatishmërinë e OSBE për të mbështetur zbatimin e objektivave të përcaktuara në këtë strategji.

Detajet e strategjisë, objektivat dhe aktivitet e planifikuara u prezantuan nga Rozafa Ukimeraj, Drejtoreshë e Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave. Ukimeraj sqaroi se strategjia për vetëqeverisje lokale është dërguar për vlerësim në Ministrinë e Financave dhe Zyrën për Planifikim Strategjik, e cila pas marrjes së konfirmimeve pozitive nga këto dy institucione, ajo do të dërgohet për aprovim në Qeverinë e Republikës së Kosovës.
Strategjia për vetëqeverisje lokale parasheh realizimin e pesë objektivave kryesore, të përqendruara në rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe  strukturore lokale, krijimin e një kornize për qeverisje të mirë dhe rregullimin efektiv, forcimin e kapaciteteve institucionale të vetëqeverisjes lokale, forcimin e partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si dhe afirmimin e diversitetit kulturor, etnik dhe gjuhësor në komuna.

Për objektivat strategjike prezantuan edhe Besim Kamberaj, Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim dhe Zhvillim rajonal; Agron Maxhuni, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave; Avni Sahiti, Drejtor i Departamentit për Transparencë Komunale dhe Diellor Gashi, Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave në MAPL.

Takimi përfundoi me identifikimin e aktiviteteve të përbashkëta dhe dakordimin e grupeve për koordinimin e veprimeve gjatë periudhës së ardhshme 3-vjeçare, me qëllim të realizimit të plotë të objektivave strategjike.