On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Informatë për media

Organizuar nga  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës, u mbajt takimi me kryetarët e Komunave të Kosovës ku u diskutua procesi i emërtimit të rrugëve në qytetet e Republikës së Kosovës.

04 prill 2014, Prishtinë

Organizuar nga  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës, u mbajt takimi me kryetarët e Komunave të Kosovës ku u diskutua procesi i emërtimit të rrugëve në qytetet e Republikës së Kosovës.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Basri Musmurati tha se , implementimi i Sistemit të Unifikuar të Adresave në Kosovë është një nga prioritetet e Qeverisë në raport me perspektivën e integrimit evropian.

Zëvendësministri Musmurati tha se mbështetjen profesionale dhe ligjore në këtë çështje do të ofrojnë udhëzimet administrative, të miratuara nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe në manualin e krijuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës.

Ai tha se ky projekt realizohet në kuadër t projekteve të shumta me komunat që janë të përcaktuara edhe si kritere të Bashkimit Evropian, dhe porositi kryetarët  komunave që ky projekt të trajtohet me seriozitet.  “Kërkojmë nga ju që të angazhoheni plotësisht në procesin e implementimit të sistemit të adresave në komunën tuaj, ku përfshihen, para së gjithash, caktimi i emrave të rrugëve për ato rrugë që nuk kanë emra, ndryshe  nuk ka mundësi që të shfrytëzohen adresat zyrtare dhe unike” porositi Zëvendësministri Musmurati .

Udhëheqës i ekipit të projektit të BE-së në Kosovë,  z. Frank Nan  tha se nga perspektiva e donator vlerëson se ky është një projekt mjafti me interes për Kosovën dhe se regjistrimi i adresave zyrtare do të jetë i rëndësishëm edhe për vetë administratën publike. Ai potencoi se implementimi i këtij projekti kërkon angazhimin e institucionaleve lokale në mënyrë që të implementohet me kohë dhe me sukses.

Kryeshefi  Ekzekutiv i Agjencionit Kadastral të Kosovës, z. Murat Meha tha se regjistrimi i adresave është i ndërlidhur edhe me regjistrin civil dhe si të përbashkëta mundësojnë funksionimin unik të tërë sistemit.
Ai tha se Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka bërë identifikimin e 22.000 rrugëve në tërë territorin e Republikës së Kosovës, si dhe identifikimin dhe regjistrimin e 43.000 hyrjeve të banesave.
Ndërsa , deri më tani emërtimin e rrugëve e kanë kryer 8 komuna, 11komuna i kanë formuar Komisionet për Emërtimin e Rrugëve, ndërkaq 15 komuna janë në fazën e formimit të komisioneve, ndërsa AKK ja vlerëson se koha optimale për përmbylljen e emërtimit të rrugëve nga ana e të gjitha komunave të Republikës së Kosovës është 1 korriku 2014.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, që është sponsoruesja kryesore legjislative e komunave, është angazhuar përmes komisioneve të shumta me ministritë e linjës, që të harmonizohet sa më mirë Ligji për Adresa i miratuar në vitin 2012, ku përcaktohen përgjegjësitë për sistemin e adresave për çdo komunë në veçanti.  Ndërkaq përgjegjësia ekzekutive në kuadër të komunës u takon drejtorive të urbanizmit.