On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Këshillimi i Përbashkët Kosovë – Shqipëri mbledh përfaqësuesit e të dy vendeve për të diskutuar temat aktuale të procesit të Integrimit Evropian

Tiranë, 13 Korrik 2018

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe Shoqërinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), janë duke zhvilluar punimet e Këshillimit të Përbashkët lidhur me procesin e Integrimit Evropian dhe detyrimet që burojnë nga ky proces, me theks të veçantë: Programi Kombëtar për Zbatimin e MSA-së, të gjeturat nga Raporti i KE-së për Kosovën 2018, obligimet e komunave të Kosovës nga agjenda evropiane, vendosja e strukturave në nivelin lokal për procesin e Integrimit Evropian në Shqipëri, programet e BNK-së Shqipëri – Kosovë dhe Shqipëri Mali i Zi, fusha e mjedisit dhe turizmit, të arriturat dhe sfidat.

Në këtë Këshillim, përveç përfaqësuesve të institucioneve nga Kosova, kanë marrë pjesë përfaqësuesit e institucioneve të Shqipërisë, përkatësisht nga Ministria për Evropë dhe Punë të Jashtme, Ministria për Turizëm dhe Mjedis, si dhe Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore.

Sesioni është hapur nga znj. Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme e MAPL-së e cila para të pranishmëve foli për të arriturat e komunave në procesin e Integrimit Evropian në Kosovë. Po ashtu, znj. Ukimeraj, theksoj se këto këshillime krijojnë kushte që të forcojmë raportet ndërshtetërore, të krijojmë forma të reja të bashkëpunimit, të ndajmë eksperiencat dhe të japim rekomandime se si mundemi të jetësojmë konceptin e menaxhimit të ri publik, në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe trasimit të rrugës sonë në kuadër të komunitetit evropian.

Znj. Ornela Çuçi, Zëvendësministre e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë vëri në fokus sfidat e shfaqura veçanërisht në fushën e mjedisit, ku Shqipëria ka bërë përpjekje të vazhdueshme të krijoj legjislacion të aplikueshëm për këtë fushë dhe të harmonizuar me legjislacionin e BE-së. Po ashtu, përfitimi i fondeve të BE-së është elementi kryesor që determinon dhe fuqizon mjedisin, me theks të veçantë menaxhimin e mbetjeve.

z. Bekim Murati, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore trajtoi reformën territoriale në Shqipëri, ku potencoi reformat e thella të cilat Qeveria Shqiptare ka arritur t’i bëjë gjatë këtyre viteve, kështu duke ulur numrin e bashkive në 61, si dhe duke krijuar nga një korner dhe një koordinator për çdo Bashki të cilët drejtëpërsëdrejti do të jenë të ngarkuar me detyra dhe përgjegjësi për sa i përket koordinimit të procesit të integrimit evropian ndërmjet nivelit lokal dhe qendror.

z. Genti Xhaxhiu nga Ministria për Evropë dhe Punë të Jashtme, foli për hapat dhe veprimet që janë ndërmarrë deri më tani, në kontekst të avancimit të agjendës evropiane, përfitimet nga fondet e BE-së, si dhe zbatimin e programeve të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Malit të Zi, si dhe Shqipërisë dhe Kosovës.

Ky Këshillim përkrahet nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ/KLSC dhe do të vazhdoj punimet deri të dielën.