On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Komunat e Kosovës përfitojnë projekte nga BE-ja në vlerën prej 25 milionë euro

Takim me kryetarët e komunave përfituese nga programi Masat e Efiçiencës së Energjisë në Shkolla dhe MUNIINFRA VI të financuar nga IPA

Takim me kryetarët e komunave përfituese nga programi “Masat e Efiçiencës së Energjisë në Shkolla dhe MUNIINFRA VI” të financuar nga IPA

05 tetor 2012, Prishtinë

Organizuar nga Ministria e Administritmitë Pushteti Lokal sot u mbajt takimi informues lidhur me nënshkrimin e kontratave për fillimin e punimeve në komunat përfituese nga programi Masat e Efiçiencës së Energjisë në Shkolla dhe Programi i infrastrukturës ekonomike dhe sociale MUNIINFRA VI.

Në këtë takim u nënshkruan tri kontrata në vlerën prej 25 milionë euro që financohen nga BE-ja përmes programit Infrastruktura Ekonomike dhe Sociale e Komunave faza e VI, dhe dy kontrata të tjera për projektin Masat e Eficiences se Energjisë ne shkolla dhe objektet publike (rehabilitim i 63 shkollave dhe i 2 klinikave në QKUK).

Vlera e përgjithshme e këtyre kontratave është 25 milionë euro dhe përfituese janë 35 komuna të Kosovës.

Përfaqësuesi i Komisionit Evropian në Kosovë z. Samuel Zhbogar falënderoi Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për realizimin e këtyre projekteve dhe tha se zbatimi i këtyre projekteve do të ndikoj dukshëm në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

“Me implementimin e këtyre projekteve në Komunat e Kosovës kushtet  e jetës së qytetarëve do të përmirësohen në mënyrë të dukshme”  tha Përfaqësuesi i Komisionit Evropian në Kosovë z. Samuel Zhbogar

Me rastin e nënshkrimit të këtyre kontratave, Zëvendëskryeministri Slobodan Petrovic tha se Kosova vazhdon ta ketë përkrahjen e madhe nga donatorë të shumtë  dhe se kontributi i  tyre ka ndikuar shumë në zhvillimin e Kosovës në të gjitha fushat.

“Sukseset e arritura deri më tani do të ishin shumë të vështira pa ndihmën e tyre, andaj në emër të Qeverisë së Kosovës shfrytëzoj rastin që të falënderoj përzemërsisht Zyrën e BE në Prishtinë që me  mjetet e taksapaguesve Evropian në vazhdimësi ka përkrahë projektet të cilat kanë pasur për qëllim përmirësimin e jetës të të gjithë qytetarëve të Kosovës” tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Projektet kanë qenë të fokusuara në mbështetje të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe të komunave  përmes asistencës teknike, bashkëpunimit ndërkufitar ku përfitues janë komunat e Kosovës dhe komunat e zonës kufitare me vendet fqinje, ndërsa i dedikohen zhvillimit  të  infrastrukturës sociale dhe ekonomike si dhe dhënien e grandeve për zhvillimin ekonomik regjional.

Projektet  e  prezantuara sot do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e infrastrukturës e cila do të krijojë kushte më të mira për zhvillimin ekonomik lokal, dhe do të mundësojnë komunave që të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor në  shkollat në të cilat do të intervenohet.