On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferenca: “Analiza e të hyrave vetanake në komunat e Republikës së Kosovës”

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT), organizuan Konferencën me temën “Analiza e të hyrave vetanake në komunat e Republikës së Kosovës”. 15 janar 2016, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) Avancojmë Kosovën së Bashku (AKT), organizuan Konferencën me temën “Analiza e të hyrave vetanake në komunat e Republikës së Kosovës”.

Dokumenti lidhur me të hyrat vetanake në komuna, analizon trendet e të hyrave vetanake në komunat e Republikës së Kosovës për periudhën 2010-2014,  në një diskutim të përbashkët me përfaqësues të Komunave,  shoqërisë civile, medieve dhe përfaqësues të projekteve ndërkombëtare në Kosovë.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Ljubomir Maric, tha se është evidente që në shumicën e komunave të Kosovës, ka përmirësime në krahasim me vitet e kaluara, sa i përket të hyrave vetanake dhe se  fuqizimi i të hyrave vetanake, është thelbësor, për funksionimin e qeverisjes lokale.“Duke qenë se komunat pjesën më të madhe të nevojave të tyre buxhetore, i plotësojnë nga grandi i Qeverisë, ka indikacione që kjo gjë është duke ndikuar në mënyrë negative, në rritjen e nivelit të grumbullimit të të hyrave vetanake”, theksoi Ministri Maric.

Ndërsa Randall Olson, Drejtor i Departamentit për Demokraci dhe Qeverisje në USAID, tha se procesi i të hyrave vetanake ka progres, por gjithashtu është i shoqëruar edhe me mangësi dhe komunat duhet të ndryshojnë qasje lidhur me të hyrat, që do të duhet të investohen, në ofrimin e shërbimeve infrastrukturore për taksapaguesit. “Mendoj se kemi bërë një progres domethënës, mirëpo ende ka mangësi dhe ende duhet bërë shumë punë në këtë aspekt. Ne tani po punojmë me MAPL dhe MF për ti realizuar nismat tona”, theksoi z. Olson.

Ndërsa Besnik Osmani, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal tha se problemi më i madh me të hyrat vetanake të komunave  mbetet varësia shumë e madhe nga të hyrat doganore, derisa të hyrat vetanake nuk  gjenerohen nga zhvillimi ekonomik dhe jo nga deficiti i lartë tregtar që është aktualisht “ Rritja e të hyrave lokale në nivel komunal për më pak se gjysmë për qind brenda pesë viteve, me një rritje minimum prej 3 deri në 3.5 për qind të bruto produktit vendor në nivel të Kosovës duhet të përbëjë shqetësim”, tha Sekretari Besnik Osmani.

Besim Kamberaj, Departamenti për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha se  raporti analizon  mundësitë dhe sfidat e reja si dhe nevojën e rritur për të përmirësuar shërbimet publike për qytetarin e edhe për të rritur investimet kapitale. Burime të reja të të hyrave dhe rrugë më efektive duhet të gjinden dhe të shfrytëzohen për to por edhe për ato ekzistueset në këtë drejtim.  Z. Kamberaj tha se pjesëmarrja e të hyrave vetanake të komunave në të hyrat e përgjithshme të buxhetit të Republikës së Kosovës në pesë vitet e fundit mund të thuhet se është mesatarisht rreth 4.02%. “Në vitin 2010 kjo pjesëmarrje është 4.21%, në vitin 2011 është 3.67%, pasataj në vitin 2012 është 3.99%, ndërsa viti 2013 është 3.98%, dhe viti 2014 ose viti i fundit i cili është trajtuar në këtë analizë është rritur në 4.23%”, tha z. Besim Kamberaj. Ndërsa pjesëmarrja e të hyrave vetanake në të hyrat e përgjithshme komunale për periudhën 2010-2014 është mesatarisht 16.53%,  vitin 2010 pjesëmarrja është 17.66%,  në vitin 2011 ka një rënje të pjesëmarrjes e cila është 14.72%, pasataj në vitin 2012 është 16.43%,  në vitin 2013 është 16.59%  dhe viti 2014 ose viti i fundit i cili është trajtuar në këtë analizë është rritur në 17.24%.

Lidhur me rëndësinë e të hyrave vetanake në komuna, foli edhe Zëvendësministri i Ministrisë dhë Financave, z. Agim Krasniqi dhe Kryetari i  Hanit të Elezit, z. Rufki Suma.