On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

KONFERENCA INFORMUESE NË RAJONIN E FERIZAJT PËR MARRËVESHJEN E STABILIZIM-ASOCIIMIT KOSOVË – BE DHE ZBATIMI I SAJ“

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë për Integrime Evropiane, si dhe në mbështetje të Organizatës Qeveritare Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, me datë 22 korrik 2016 mbajti konferencën e tretë informuese me komunat e rajonit të Ferizajt, me temë “Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit Kosovë – BE dhe zbatimi i saj”. Prishtinë, 25 korrik 2016

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë për Integrime Evropiane, si dhe në mbështetje të Organizatës Qeveritare Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, me datë 22 korrik 2016 mbajti konferencën e tretë informuese me komunat e rajonit të Ferizajt, me temë “Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit Kosovë – BE dhe zbatimi i saj”.

Qëllimi i kësaj konference ishte që të diskutohet për rëndësinë e MSA-së, hapat që do të ndërmerren në drejtim të zbatimit të saj, si dhe për rolin dhe detyrimet e Komunave të Kosovës që kanë në kontekst të përmbushjes së obligimeve nga agjenda evropiane.

Hapja solemne e konferencës informuese është bërë nga kryetari i komunës së Ferizajt z. Muharrem Svarqa, i cili prezantoi të arriturat e komunës për sa i përket përmbushjes së obligimeve nga agjenda evropiane. Po ashtu, në konferencën informuese fjalë të rastit kanë mbajtur  Zëvendësministri i  Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, zëvendësministri i Integrimit Evropian, z. Ramadan Ilazi si dhe shefi i zyrës  Sllovake në Kosovë, z. Lubomir Batary.

Zëvendësministri i MAPL-së z. Gecaj përpara të pranishmëve theksoi se “Vizioni ynë i avancimit të vetëqeverisjes lokale është vizion drejt aderimit në BE dhe është një proces i modernizimit të shërbimeve publike dhe modernizimit të administratës lokale, rritjes së kapaciteteve profesionale të zyrtarëve komunal, si dhe rritjes së mundësisë që vendi ynë të ketë një sistem të integruar që përmes përdorimit racional të burimeve njerëzore dhe financiare t’i bëjmë qeveritë tona lokale dhe vendin tonë të jenë konkurrues fillimisht me shtetet e rajonit dhe pastaj me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të cilat zbatojnë dhe janë bartëse të këtyre standardeve”.

Të pranishmit diskutuan për përfitimet nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit Kosovë – BE dhe zbatimit të saj, me theks të veçantë tek kriteri ekonomik. Po ashtu, u potencua edhe rëndësia e Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së i cili  fokusohet në tre aspekte strategjike të anëtarësimit të Kosovës BE e që lidhen me përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, përafrimin e legjislacionit vendas me Acquis të BE-së, si dhe zbatimin e legjislacionit të përafruar – përmes avancimit të politikave, reformave institucionale dhe ngritjen e kapaciteteve.

Pjesa e dytë e konferencës ka vijuar me prezantimin e z. Jeton Karaqica, Drejtor i Departamentit për Ekonomi dhe Tregti në MIE, me temë “Detyrimet dhe përfitimet politike dhe ekonomike që dalin nga MSA”, pastaj prezantimi i z. Irfan Lipovica, Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në MTI me fokus në çështjet e tregtisë dhe eksportit të produkteve vendore, si dhe  z. Yll Valla, U.D. i Udhëheqësit të Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në MAPL, me temë “ Obligimet e komunave nga agjenda evropiane për vitin 2016”.