KONFERENCA INFORMUESE NË RAJONIN E FERIZAJT PËR MARRËVESHJEN E STABILIZIM-ASOCIIMIT KOSOVË – BE DHE ZBATIMI I SAJ“

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë për Integrime Evropiane, si dhe në mbështetje të Organizatës Qeveritare Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, me datë 22 korrik 2016 mbajti konferencën e tretë informuese me komunat e rajonit të Ferizajt, me temë “Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit Kosovë – BE dhe zbatimi i saj”. Prishtinë, 25 korrik 2016

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Ministrinë për Integrime Evropiane, si dhe në mbështetje të Organizatës Qeveritare Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, me datë 22 korrik 2016 mbajti konferencën e tretë informuese me komunat e rajonit të Ferizajt, me temë “Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit Kosovë – BE dhe zbatimi i saj”.

Qëllimi i kësaj konference ishte që të diskutohet për rëndësinë e MSA-së, hapat që do të ndërmerren në drejtim të zbatimit të saj, si dhe për rolin dhe detyrimet e Komunave të Kosovës që kanë në kontekst të përmbushjes së obligimeve nga agjenda evropiane.

Hapja solemne e konferencës informuese është bërë nga kryetari i komunës së Ferizajt z. Muharrem Svarqa, i cili prezantoi të arriturat e komunës për sa i përket përmbushjes së obligimeve nga agjenda evropiane. Po ashtu, në konferencën informuese fjalë të rastit kanë mbajtur  Zëvendësministri i  Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, zëvendësministri i Integrimit Evropian, z. Ramadan Ilazi si dhe shefi i zyrës  Sllovake në Kosovë, z. Lubomir Batary.

Zëvendësministri i MAPL-së z. Gecaj përpara të pranishmëve theksoi se “Vizioni ynë i avancimit të vetëqeverisjes lokale është vizion drejt aderimit në BE dhe është një proces i modernizimit të shërbimeve publike dhe modernizimit të administratës lokale, rritjes së kapaciteteve profesionale të zyrtarëve komunal, si dhe rritjes së mundësisë që vendi ynë të ketë një sistem të integruar që përmes përdorimit racional të burimeve njerëzore dhe financiare t’i bëjmë qeveritë tona lokale dhe vendin tonë të jenë konkurrues fillimisht me shtetet e rajonit dhe pastaj me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të cilat zbatojnë dhe janë bartëse të këtyre standardeve”.

Të pranishmit diskutuan për përfitimet nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit Kosovë – BE dhe zbatimit të saj, me theks të veçantë tek kriteri ekonomik. Po ashtu, u potencua edhe rëndësia e Programit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së i cili  fokusohet në tre aspekte strategjike të anëtarësimit të Kosovës BE e që lidhen me përmbushjen e detyrimeve të MSA-së, përafrimin e legjislacionit vendas me Acquis të BE-së, si dhe zbatimin e legjislacionit të përafruar – përmes avancimit të politikave, reformave institucionale dhe ngritjen e kapaciteteve.

Pjesa e dytë e konferencës ka vijuar me prezantimin e z. Jeton Karaqica, Drejtor i Departamentit për Ekonomi dhe Tregti në MIE, me temë “Detyrimet dhe përfitimet politike dhe ekonomike që dalin nga MSA”, pastaj prezantimi i z. Irfan Lipovica, Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në MTI me fokus në çështjet e tregtisë dhe eksportit të produkteve vendore, si dhe  z. Yll Valla, U.D. i Udhëheqësit të Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave në MAPL, me temë “ Obligimet e komunave nga agjenda evropiane për vitin 2016”.