On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferenca: Praktikat e Buxhetit Komunal

Organizuar nga projekti i USAID-it,  “Rritja Ekonomike dhe Fiskale”, nën përkujdesjen e Zëvendëskryeministrit dhe  Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, (MAPL) dhe Ministrit të  Financave (MF) u mbajt konferenca me temën “Praktikat e Buxhetit Komunal”… 26 prill 2011, Prishtinë,

Organizuar nga projekti i USAID-it,  “Rritja Ekonomike dhe Fiskale”, nën përkujdesjen e Zëvendëskryeministrit dhe  Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, (MAPL) dhe Ministrit të  Financave (MF) u mbajt konferenca me temën “Praktikat e Buxhetit Komunal”.

Në fjalën e tij hyrëse, Zëvendëskryeministrit dhe  Ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Slobodan Petrovic tha se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, është e përkushtuar fuqishëm, sa i përket zhvillimit të pushtetit lokal ne mënyrë që ato të jenë sa më efikase në zbatimin e procesit buxhetor.

Zëvendëskryeministri Petrovic tha se  hapi i parë që duhet ndërmmarë është që këto këto aktivitete të rëndësishme për efikasitetin e procesit buxhetor të zhvillohen bashkërisht me komunat dhe proejtkin mëbshtetës, ndërsa MAPL do të jetë një mbështetës i fortë i komunave.

"Projekti do të mund të na ndihmojë sa i përket reformave që në të ardhmen të ketë zhvillim më të madh sa i përket buxhetit për 2012-të, e cila do të na japë edhe doracak edhe këshilla shumë të mëdha si në mënyrë teknike. Për këtë do të ketë mbështetje edhe nga ana jonë, si dhe nga Ministria e Financave dhe Ministria e Pushtetit Lokal do të ketë përkrahje të mëdha sa i përket kësaj iniciative”, tha  Zëvendëskryeministri Petrovic.

Ministri i Financave, Bedri Hamza, ka theksuar se financat publike nuk duhet të zhvillohen vetëm brenda Ministrisë së Financave, por edhe në nivel lokal dhe theksoi reformat e menaxhimit të financave publike janë duke vazhduar, ministri Hamza ka bërë të ditur se gjatë viti 2012 planifikohet të bëhet edhe një vlerësim i gjendjes së financave publike dhe mbi bazën e të cilit do të bëhen planet aksionare të cilat edhe do të implementohen.

Përfaqësues i  USAID-it amerikan,  z. Greg Olson ka theksuar se ndihma e USAID-it më tepër do të fokusohet në qeverisjen lokale dhe është mundësi e mirë për  t’i ndihmuar projektit zhvillimor të Kosovës  në forcimin e mekanizmave për përforcimin e demokracisë për zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmëri fiskale.

Nga raporti i vlerësimit, i prezantuar nga projekti i USAI-it, janë paraqatir format  se si  duhet të bëhen përgatitjet e Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale, dokument i përgatitur nga ana e zyrtarëve komunal në drejtim të cilësisë, planifikimit të të hyrave dhe shpenzimeve, ndarjes buxhetore të lidhur me prioritetet strategjike dhe aspektet teknike të mengjimit.

Në Konferencë morën  pjesë përfaqësues të Ministrive, Kryetarët e Komunave, Drejtorët për Buxhet dhe Financa, dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës.

Qëllimi i kësaj konference ishte paraqitja e gjetjeve  dhe rekomandimeve të  Raportit të Vlerësimit të  Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale  të përgatitur  nga projekti GFSI. Në Konferencë  gjithashtu u diskutua për  masat që duhet marrë drejt  reformave për  përmirësimin  e  mëtejshëm të forcimit të qasjes së Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale.