On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konferenca: Reforma Territoriale në vetëqeverisjen Lokale

Me qëllim të avancimit të qeverisjes lokale drejt reformimit dhe organizmit territorial dhe administrativ të komunave, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizoi konferencën me temën “Reforma Territoriale në vetëqeverisjen Lokale” ku morrin pjesë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtare të qeverisjes lokale.

Me qëllim të avancimit të qeverisjes lokale drejt reformimit dhe organizmit territorial dhe administrativ të komunave, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizoi konferencën me temën “Reforma Territoriale në vetëqeverisjen Lokale” ku morrin pjesë ekspertë vendorë dhe ndërkombëtare të qeverisjes lokale.

Sekretari i Përhershëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Besnik Osmani  tha se reforma territoriale në qeverisjen lokale ka për qëllim trajtimin dhe analizën e komunave të Republikës së Kosovës në dhjetë vjetët e ardhshme dhe deri në finalizimin e saj që do të përcillet me debate dhe diskutime të të gjithë akterëve me interes.

Nisur nga perspektiva e MAPL-së, z. Osmani tha se qeverisja lokale në Kosovë është karakterizuar me procesin e bartjes së kompetencave në komuna dhe krijimin e komunave të reja për avancimin e komuniteteve në Kosovë, por kjo nuk mjafton për ta konsideruar si një misionin të mbyllur avancimin e mëtutjeshëm.

“Këto procese kanë dhënë rezultate por nuk paraqesin pikën e fundit të këtij procesi sepse qeverisja lokale në Kosovë duhet të jetë në përputhje të plotë me aspiratat evropiane që nënkupton avancimin e mëtejmë të parimeve të demokracisë lokale” tha sekretari Besnik Osmani.

Ai tha se reforma territoriale qeverisjes lokale e  përdorur si një mjet për të integruar pakicat  nuk ka dhënë efektin e vet në avancimin e qeverisej lokale në një fazë afatgjate, derisa element i rëndësishëm i avancimit të komunave vazhdon të mbetet edhe organizmi territorial për qëllime ekonomike.

z. osmani theksoi se reforma territoriale duhet të jetë në shërbim të funksionimit më të mirë të vetëqeverisjes lokale dhe t’i kontribuojë zbatimit të parimeve kryesore të qeverisjes lokale: parimit të efikasitetit, efektivitetit dhe subsidiaritetit ndërsa niveli i zhvillimit të demokracisë lokale, kapaciteti fiskal dhe kapitali human janë çështjet fondamentale në organizimin territorial të vendit.

Gjatë prezantimit të Praktikave më të mira të  BE-së për organizimin territorial të njësive të vetëqeverisjes, Eksperti  nga UNDP z. Roman Lavtar, tha se bartja e kompetencave nga pushteti lokal në atë qendror është njëra nga parimet që përdoret për ti dhënë përparësi komunave për një organizimin dhe funksionimin më të mirë të  vetëqeverisjes lokale. Ndërsa lidhur me ndryshimin e kufijve territorial dhe krijimin e komunave të reja, z. Roman Lavtar tha se ndryshimet e kufijve territorialë nuk duhet të bëhen pa konsultim paraprak të bashkësive lokale, me mundësinë e organizmit të  referendumit lokal.

Është e rëndësishme që të garantohet e drejta dhe aftësia e autoriteteve lokale për të rregulluar dhe menaxhuar punët publike nën përgjegjësinë e tyre dhe në interes të popullatës lokale tha Eksperti  nga UNDP z. Roman Lavtar gjatw prezantimit të tij.

Drejtori Ekzekutiv i institutit GAP, z. Agron Demi tha se ekziston një besim se sa më shumë të zhvillohet teknologjia dhe të përhapet interneti, vendet e punës do të zvogëlohen dhe shërbimet do të përmirësohen, por në Kosovë, viteve e fundit dëshmohet e kundërta që me përhapjen  e  internetit ka  rritje të vazhdueshme të të punësuarve në shërbimin civil.

z. Demi tha se sipas hulumtimeve të Index Kosova, në nëntor 2009, 53% e shtëpive në Kosovë ishin të lidhura me internet Në të njëjtën kohë, sipas të dhënave të departamentit të Shërbimit Civil të Ministrisë së Administratës Publike, në 2009 në administratën komunale në Kosovë ishin të  punësuar 5.187.

Ndërsa katër vite  vonë, në qershor 2013, 79% e shtëpive janë të lidhura me internet ndërsa numri i shërbyesve civil në nivel komunal në qershor 2013 ishte 6.032 të punësuar.

Lidhur me këtë fenomen z Demi tha se komunat gjatë procesit të rekrutimit të punonjësve duhet ta respektojnë Vendimin  e  Qeverisë se Kosovës nr 10/46 i dhjetorit 2008 për kriteret e madhësisë së administratave lokale i cili përcakton rregullat dhe kufizimet lidhur me madhësinë e administratës në komuna.