On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Konkluzionet nga “Konferenca e Dytë Vjetore për Vetëqeverisje Lokale”

Konkluzionet e Konferencës
Prishtinë, më 5-6 shtator 2011
Preambula
Shtetet pjesëmarrëse në Konferencën e Dytë Vjetore për Vetëqeverisje Lokale, nënshkruese të kësaj Deklarate të përbashkët,

Konkluzionet e Konferencës

Prishtinë, më 5-6 shtator 2011

Preambula

Shtetet pjesëmarrëse në Konferencën e Dytë Vjetore për Vetëqeverisje Lokale, nënshkruese të kësaj Deklarate të përbashkët,

Duke marrë në konsideratë zhvillimet dhe trendet e vetëqeverisjes lokale në rajon dhe më gjerë;

Duke konsideruar se një nga metodat për të arritur qëllimet e përbashkëta për rritjen e mirëqenies së qytetarëve është përmes arritjes së bashkëpunimit në fushat administrative;

Duke theksuar se autoritetet e zgjedhura lokale, autoritetet rajonale dhe administrata e tyre janë një nga shtyllat kryesore të sistemeve demokratike dhe se e drejta e qytetarëve për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë themelore;

Kanë rënë në pajtim si më poshtë:

1. Konferenca ndërkombëtare për vetëqeverisje lokale do të organizohet në baza vjetore me pjesëmarrjen e vendeve të rajonit, por dhe më gjerë.

2. Delegacionet pjesëmarrëse zotohen se do të kontribuojnë çdo vit, me pjesëmarrjen dhe prezantimet e tyre, në mënyrë që konferenca të shërbejë si forum për të diskutuar bashkërisht mundësitë dhe sfidat e modernizimit të vetëqeverisjes lokale.

3. Takimi i rregullt vjetor në Konferencë do të paraprihet nga vizita dypalëshe nëpër vendet pjesëmarrëse të funksionarëve të lartë politik, si dhe nga krijimi i një Komiteti të përkohshëm organizativ të Konferencës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga të gjithë vendet e rajonit.

4. Shtetet pjesëmarrëse në konferencë zotohen se do të punojnë për të drejtuar pushtetin lokal në pajtim me parimet e Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale.

5. Shtetet pjesëmarrëse zotohen të nxisin bashkëpunimin ndër-komunal dhe ndërkufitar të vendeve të rajonit.

6. Shtetet pjesëmarrëse e konsiderojnë zhvillimin cilësor i vetëqeverisjes lokale si një shans të mirë për të adresuar dhe akomoduar iniciativat eventuale të komuniteteve pakicë, për të nxitur dhe shtuar pjesëmarrjen e tyre aktive në procesin vendimmarrës për çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës së tyre.

7. Shtetet pjesëmarrëse do të krijojnë grupe ekspertësh për të shkëmbyer dhe diskutuar përvojat lidhur me çështjet si: (a) reformat ligjore, (b) konsolidimi i shërbimeve publike, (c) qeverisjen elektronike, (d) avancimin e reformës që ka të bëjë me fiskalitetin lokal,(e) nxitjen e qeverisjes se mirë dhe pjesëmarrjen e qytetareve ne jetën publike në nivel vendor si dhe (f) bashkëpunimin ndër-rajonal dhe ndërkufitar.

Duke falënderuar për kontributin e deritanishëm, delegacionet e shteteve pjesëmarrëse ftojnë komunitetin e donatorëve, të zgjedhurit lokal dhe shoqërinë civile të marrin pjesë aktive e kontribuojnë në aktivitetet e përbashkëta në nivel rajonal për vendosur një sistem cilësor dhe të qëndrueshëm të iniciativave dhe bashkëpunimit rajonal. 

Duke qenë mysafirë në Republikën e Kosovës, shtetet pjesëmarrëse shprehin në mënyrë të veçantë mirënjohjen për iniciativën dhe organizimin e konferencës nga ana e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal të Kosovës, që ka mundësuar njohjet dhe shkëmbimin e përvojave mes institucioneve e organizatave që merren me vetëqeverisjen lokale në rajon.