On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Krijimi i Komunave të reja dhe dilemat e ngritura për këtë proces flet për Radio Televizionin Publik të Kosovës Sekretari i Përgjithshëm i MAPL-së z. Besnik Osmani

Besnik Osmani : “Ne jemi të detyruar me Kushtetutë dhe ligje të sigurohemi se komunat janë duke ofruar shërbime cilësore për qytetarët që ndodhin përmes organeve të pushtetit lokal, dhe nëse komunat dështojnë t’i  ofrojnë këto shërbime duhet të gjejmë zgjidhje të tjera ligjore” 22 mars 2016, Prishtinë

Besnik Osmani : “Ne jemi të detyruar me Kushtetutë dhe  ligje  të sigurohemi se komunat janë duke ofruar shërbime cilësore për qytetarët që ndodhin përmes organeve të pushtetit lokal, dhe nëse komunat dështojnë t’i  ofrojnë këto shërbime duhet të gjejmë zgjidhje të tjera ligjore”

Procesi i krijimit të komunave të reja duhet të trajtohet në mënyrë të veçantë dhe specifike  dhe t’i nënshtrohet një varg obligimeve kushtetuese dhe ligjore, posaçërisht orientimeve strategjike që ka përcaktuar strategjia për vetëqeverisje lokale 2016- 2026, tha për Radio Televizionin Publik të Kosovës, z. Besnik Osmani Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtet Lokal.

Lidhur me debatin e ngritur, ditëve të fundit  për krijimin e komunave të reja, në veçanti atë të Prilluzhës, Sekretari  Besnik Osmani, tha se kërkesat dhe iniciativat janë legjitime, perceptimet mund të jenë  ndryshme, që një territor i caktuar gjeografik brenda Kosovës, nëse organizohet  si njësi e qeverisjes lokale, mund të këtë një perspektivë më të mirë administrative ekonomike, mirëpo  ky proces trajtohet në mënyrë të veçantë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit  Lokal, të gjitha kërkesat të trajtohen në aspektin ligjor, funksional administrativ dhe financiar.

Mënyra më e mirë, për ta zbatuar këtë proces është qasja strategjike, bazuar në strategjinë afatgjatë për qeverisje lokale 2016-2026, që ka zhvilluar MAPL-ja, që përcakton orientimet strategjike se në cilat drejtime duhet të orientohet qeverisja lokale në 10 vjetët e ardhshme, tha z. Osmani, duke theksuar se ky proces duhet të bazohet në trendet me të mira zhvillimore . “Duhet të kemi parasysh trendët siç janë orientimet e regjionit, teknologjia informative, shërbimet on-line, efikasiteti i  administratës,  që në të ardhmen orientojnë në numër më të vogël të komunave. Këto katër parime, besoj do të merren parasysh nga qeveria lidhur me trajnimin dhe themelimin e komunave të reja” theksoi, z. Besnik Osmani.

Lidhur me organizmin aktual të qeverisjes lokale, z. Osmani, tha se aktualisht Kosova, ka komuna që nuk kanë qëndrueshmëri  ekonomike  dhe  financiare, siç  janë  komunat e vogla rurale, të pazhvilluara ekonomikisht, që të njëjtën kohë, po bëhen barrë e grandeve qeveritare, ndërsa zgjidhja që ka dhënë Strategjia për Vetëqeverise Lokale, është të ketë një ri-disejnim të organizmit  fundamental të qeverisjes lokale, duke e vënë theksin në trajtimin  e sistemit të qeverisjes lokale në komuna urbane dhe komuna në njësi më të vogla,  me shumë se në kuptimin administrativ.

Sipas gjendjes së tanishme, Sekretari Osmani, tha se trendi tregon se do të kemi më pak komuna por që nënkupton  themelimin e komunave të reja, por duke marr për bazë  Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale  dhe legjislacionin aktual që kanë vendosur procedura dhe kritere për themelimin e komunave të reja dhe njëra prej tyre është opinioni i qytetarëve. “ Që të krijohet një komune e re, kërkesë fundamentale është që  duhet të pajtohet komuniteti aty,  dhe nuk do të jetë kërkesë vetëm e asaj pjese, por duhet të pajtohen edhe qytetarët nga ku do të dalë ajo komunë” tha Sekretari Besnik Osmani.

Gjatë intervistës në RTK, Sekretari  Osmani, foli edhe për funksionimin e komunave të reja të krijuara me procesin e  decentralizmit, dhe tha se kjo çështje është e përcaktuar me Kushtetutën e  Kosovës, dhe njësitë e qeverisjes lokale bazohen në parimin e subsidiaritetit, duke marrë për bazë shqetësimet e veçanta të komunitetet,  të cilat, Kosova i ka  plotësuar në mënyrën më afirmative të mundshme me themelimin e pesë komunave me shumicë të komunitetit serb në Kosovë. Ky proces, tha Sekretari Osmani, nënkupton se decentralizmi është shfrytëzuar si një momentum edhe për integrimin e komuniteteve brenda sistemit juridik dhe sistemit të përgjithshëm shoqëror në Kosovë.

Ndërsa, lidhur me funksionimin e tyre, ai tha se disa  nga komunat funksionojnë  në mënyrë të shkëlqyeshme që evidentohet me raportet vjetore të performancës së komunave, ndërsa, një pjesë prej tyre nuk kanë arritur ta mbajnë veten dhe të kenë qëndrueshmëri stabile, por kjo nuk do të thotë se këto komuna do të falimentojnë në të ardhmen, por këto komuna do të trajtohen në pjesën e politikave fiskale në mënyrën se si do të bëhet financimi i tyre dhe se si ato do ta vazhdojnë funksionimin e tyre. “Ne  jemi të detyruar me Kushtetutë dhe ligje  të sigurohemi se komunat janë duke ofruar shërbime cilësore për qytetarët që ndodhin përmes organeve të pushtetit lokal, dhe nëse komunat dështojnë t’i të ofrojnë këto shërbime duhet të gjejmë zgjidhje të tjera ligjore” tha z. Osmani .

Se cilat nga komunat kanë avancuar më shumë në funksionim, dhe në cilat komuna është evidentuar ngecje, z. Osmani,  tha se kryesisht  komunat të cilat janë të mesme dhe  të mëdha,  që gravitojnë në pjesën ku ekziston një aktivitet më i madh ekonomik, janë komuna që kanë arritur ta kryejnë aktivitetin e tyre shumë mirë, ndërsa  komunat që janë shumë periferike, që nuk kanë kapacitet fiskal, njerëzor profesional dhe human, është e pamundur  të mbushin boshllëkun e nevojave administrative dhe të krijojnë  administratë efektive dhe të marrin përgjegjësinë e implementimit  të qindra  ligjeve në nivelin lokal. Në mënyrë specifike, ai tha se këto  janë komuna të vogla periferike që nuk kanë arritur ta arsyetojnë veten që përfshijnë komunat nga grupi i fundit i themeluar si dhe komuna tjera të trashëguara nga sistemi paraprak.

Lidhur me procesin e rishikimit  funksional të komunave, ai tha se  Kosova ka obligim që qeverisjen lokale ta trajtojë me pajtim kushtetutën e vendit dhe Ligjin për Kufijtë administrativ, përmes të cilit, për krijimin dhe shuarjen nuk e vendosin Ministria apo Qeveria, por vendos Parlamenti i Kosovës me shumicë te votave sepse Ligji për Kufijtë Administrativ hyn në grupin e ligjeve me interes vital.

Megjithatë, z Osmani, tha se i gjithë procesi i themelimit të komunave të reja,  duhet të jetë i mbështetur në  disa parime që janë të rëndësishëm për funksionet e komunave, si efikasiteti dhe efeqienca, parimi  i transparencës, parimi  funksional  dhe parimi i stabilitetit dhe i subsidiaritetit. Kjo sipas z. Osmani, nënkupton, se në parim, funksionet dhe kompetencat duhet të jenë të orientuara në konsultim  paraprake të pajtimit të qytetareve, që mund ta iniciojë procedurën e themelimit të komunave ose ndryshimin e kufijve administrative të komunave, që  bazuar në Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale, një ndryshim i mundshëm i kufijve mund të vijë pas pesë viteve, përveç  nëse Qeveria nuk vendos të ndryshojë këtë dokument.

Sekretari Osmani, tha se qëllimi i Qeverisë është që t’i trajtojë kërkesat e të gjithë qytetarëve që adresohen për krijimin e komunave të reja,  ndërsa qeverisja lokale në Kosovë, tani, duhet  të trajtohet nga këndvështrimi zhvillimor, dhe nuk ka vend për eksperimente  të reja, por i gjithë sistemi, duhet të jetë i orientuar në kuadër  të  integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, drejt implementimit në tërësi të Kartës Evropiane për Vetëqeverisje  Lokale dhe obligimet e MSA-së.

“Kosova nuk është në një fazë ku mund të bëj eksperimente të tjera me sistemin e qeverisjen lokale, por ka obligimet e saj karshi Bashkimit Evropian, përmes dokumentit të nënshkruar të MSA-së, që të zbatoj në tërësi Kartën Evropiane për Vetëqeverisje Lokale, dhe direktivat evropiane, si dokument i trajtuar, nënshkruar dhe dakorduar mes institucioneve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, andaj çdo kërkesë duhet të trajtohet në kuadër të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian” tha Sekretari Besnik Osmani .