On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Kryeministri i Kosovës takoi Kryetarët e Komunave të Kosovës

Në kuadër të koordinimit të aktiviteteve të rregullta mes nivelit qendror dhe lokal, , Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), organizoi takimin me Kryetarët e komunave të Kosovës ku u diskutua për temat me interes për Komunat e Kosovës.

19 tetor, 2015- Prishtinë,

Në kuadër të koordinimit të aktiviteteve të rregullta mes nivelit qendror dhe lokal, , Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), organizoi takimin me Kryetarët e komunave të Kosovës ku u diskutua për temat me interes për Komunat e Kosovës.

Temat kryesore që u diskutuan sot në takimin me kryetarët e komunave ishin të fokusuara në  Strategjinë  për vetëqeverisje lokale 2016-2026, Rregulloren për monitorim e komunave, Strategjinë  lokale për ri-integrim, Progresin në implementimin e projekteve kapitale dhe përgatitjet për mbylljen e vitit fiskal 2015 dhe Dokumentin konceptual për qytetin e Prishtinës
Në takimin me Kryetarët e Komunave,  Kryeministri i Kosovës, z. Isa Mustafa tha se  modernizi i shërbimeve të administratës lokale  është një nga prioritetet bazë të qeverisjes lokale dhe se  është vlerësuar se  aktualisht me punën e MAPL-së dhe ministrive tjera të linjës është punuar mjaft shumë në aprovimin e disa dokumenteve të rëndësishme për të ardhmen e qeverisjes lokale dhe se përgatitja e tyre është bërë në bashkëpunim të mirë me komunat dhe akterët tjerë me interes.

“Kemi të bëjmë me platformën e re të zhvillimit të vetëqeverisjes lokale sipas parimeve të garantuara me Kushtetutë për qeverisjen e mirë dhe për rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarë, për këtë mandat të kësaj Qeverie” tha Kryeministri Isa Mustafa.

Kryeministri Mustafa theksoi se Strategjia për vetëqeverisjen lokale do të vendosë kornizat e politikave zhvillimore për reformën e pushtetit lokal, do të ndihmoj në zhvillimin ekonomik lokal, në politikat e financimit dhe avancimin e autonomisë së vetëqeverisjes lokale. Lidhur me Ligjin për qytetin e Prishtinës,  Kryeministri Mustafa tha se Qeveria tashmë ka hartuar dokumentin konceptual për qytetin e Prishtinës si një obligim kushtetues, por njëkohësisht edhe si nevojë e funksionimit më të mirë të kryeqytetit, që nënkupton funksionimin edhe si kryeqytet edhe si komunë.

“Dokumenti ka qenë në dispozicion të publikut për një kohë të gjatë, ndërsa ne po mundohemi të marrim të gjitha masat që ai të përfundojë sa më shumë të shndërrohet pastaj në draft ligj dhe të procedohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në mënyrë që të plotësojmë edhe këtë obligim i cili del nga Kushtetuta dhe nga Ligji për Qeverisjen Lokale” tha Kryeministri Isa Mustafa.

Ne vlerësojmë se kemi bërë progres në disa fusha, edhe sa i përket zbatimit të ligjit, edhe sa i përket investimeve kapitale dhe cilësisë së investimeve kapitale në komuna dhe po ashtu vlerësojmë se është bërë një hap shumë i mirë në komuna sa i përket përmbushjes së disa obligimeve që ndërlidhet me komunat e që ka të bëjë me liberalizimin e vizave.

“Ne jemi tash në proces të liberalizimit të vizave, ky proces na detyron që të jemi më të kujdesshëm sa i përket riatdhesimit të qytetarëve tanë që janë jashtë, për çfarë mendoj se komunat kanë dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm” theksoi Kryeministri Mustafa.
Në takimin me Kryetarët e Komunave,  Zëvendësministri  Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj, prezantoi Strategjinë për vetëqeverisje lokale 2016-2026, të përgatitur Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe e cila është proceduar Strategjinë për aprovim në Qeveri  dhe ka për bazë Rritjen  e qëndrueshmërisë ekonomike, sociale dhe  strukturore lokale për të siguruar që  parametrat e politikave lokale dhe modalitetet financiare të sjellin risi në zhvillimin e Komunave.

Zëvendësministri Gecaj foli edhe për Rregulloren e MAPL-së  për shqyrtimin administrativ të akteve të Komunave, qëllimi i së cilës  është përcaktimi i procedurave për shqyrtimin administrativ të akteve të komunës, si dhe obligimeve të MAPL-së, ministrive të linjës dhe institucioneve tjera përgjegjëse për këtë proces dhe vlen për të gjitha aktet të cilat nxirren nga Kuvendi i Komunës dhe Kryetari i Komunës gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre.
Në takimin me kryetarët e komunave u diskutua edhe përmbushja e obligimeve nga komunat lidhur me  agjendën evropiane për procesin e liberalizimit të vizave  dhe Miratimin  e  Planeve Lokale për Ri-integrim dhe përmbushja e obligimeve ndërkombëtare që derivojnë nga procesi i liberalizimit të vizave, në veçanti plotësimi i kritereve për ri-integrim në Bashkimin Evropian. Në takim u theksua se deri më tani 13 komuna kanë themeluar grupin punues për hartimin e planit lokal të veprimit për ri-integrim nga gjithsejtë 38 komunat e Republikës së Kosovës.

Ndërsa  me qëllim të avancimit të infrastrukturës publike në komuna, në takim u raportua se MAPL  nga fondet e investimeve kapitale për  vitin 2015 financon dhe bashkë financon projekte të infrastrukturës publike komunale që përfshijnë  76 projekte në vlerë prej 3.2  milion euro. Këto projekte kryesisht janë të fokusuara në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, shëndetësore, kulturore, arsimore, ambientit etj.

Në takimin me Kryetarët e komunave morri pjesë edhe Ministri I Financave Abdullah Hoti I cili foli për Komisionin e Grandeve për komunat, shpërndarjen e barabartë të buxhetit në komuna dhe të hyrat vetanake.