On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe GIZ organizuan Punëtorinë për Bashkëpunim Ndërkufitar Shqipëri-Maqedoni-Kosovë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  në bashkëpunim me  Organizatën e Qeverisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, Projekti për Zhvillim Ekonomik Rural, organizuan punëtorinë  për Bashkëpunim Ndërkufitar në mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës.

08 dhjetor 2011, e mërkurë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  në bashkëpunim me  Organizatën e Qeverisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ, Projekti për Zhvillim Ekonomik Rural, organizuan punëtorinë  për Bashkëpunim Ndërkufitar në mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës.

Qëllimi i kësaj tryeze ishte identifikimi i prioriteteve zhvillimore për bashkëpunim ndërkufitar dhe zhvillim ekonomik regjional në të tri vendet m,e qëllim të integrimit të mëtutjeshëm të regjioneve drejt BE-së.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal z. Basri Musmurati tha se këtë vit janë arritur suksese të mëdha sa i përket Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe janë   nënshkruar marrëveshje për programet e IPA së për   Bashkëpunim Ndërkufitar më Shqipërinë dhe Maqedoninë dhe se shpejti pritet edhe me Malin e Zi.

Zëvendësministri Musmurati tha se Kosova dhe vendet përtej kufijve të saj janë shumë të vogla për të pasur politika zhvillimi të pavarura nga njëra tjetra dhe nga ky  këndvështrim, vazhdimësia e bashkëpunimit ekonomik, social, kulturor  bazuar në një dimension rajonal të politikave të zhvillimit përtej kufijve kombëtar dhe rajonal është një domosdoshmëri.

Nga ky këndvështrim, z. Musmurati tha se  iniciativat e zhvillimit rajonal dhe bashkëpunimi midis vendeve tona duhet të globalizohen dhe se përmasat e vogla të shteteve të Ballkanit, lejojnë dhe bëjnë të domosdoshme që investimet dhe politikat me një dimension rajonal të gjenerojnë sinergji, e vlerë të shtuar, të rëndësishme veçanërisht në sektorët e prodhimit, infrastrukturës, transportit, energjisë, telekomunikacionit, ambientit etj). Këto janë çelësi i rritjes tonë ekonomike.

“Objektivi i përgjithshëm i këtyre programeve është promovimi i bashkëpunimit ndërmjet njerëzve, komuniteteve dhe institucioneve të zonave kufitare, me synim arritjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore, zhvillim të qëndrueshëm, stabilitet dhe prosperitetit në interes të qytetarëve të vendeve tona”  theksoi Zëvendësministri Musmurati.

Për rëndësinë e bashkëpunim Ndërkufitar Shqipëri-Maqedoni-Kosovë, foli edhe Kryetari i Komunës së Prizrenit z. Ramadan Muja, dhe përfaqësues nga vendet e rajonit, pjesëmarrës në punëtori.
 

Në Punëtorinë për bashkëpunim Ndërkufitar Shqipëri-Maqedoni-Kosovë, morën pjesë përfaqësues të lartë nga Qeveria e Kosovës, Maqedoni dhe Shqipëria dhe përfaqësues të komunave.

Iniciativa për organizmin e kësaj punëtorie të përbashkët për Bashkëpunim ndërkufitarë në mes te  Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës ka filluar gjatë takimeve te përbashkëta të komunave të Kosovës nga Regjioni i Sharrit, Regjioni Jug Lindje,  regjioni i Pollogut nga Maqedonia dhe regjioni i Dibrës ne Shqipëri te organizuar ne maj te vitit 2011 në.
 

Në këtë punëtori u ofruan  informacione lidhur me fondet e IPA-së për bashkëpunim ndërkufitar për vitet në vijim, si dhe do të prezantohen përvojat më të mira të projekteve ndërkufitare.
 

Në fokus të veçantë ishin diskutimet për temat mbi potencialet për zhvillimin e turizmit,  produktet regjionale,  Parku Nacional i Bjeshkëve të Sharrit dhe  menaxhimi i mbeturinave, parandalimin e zjarrit dhe vërshimeve.
 
Gjatë kësaj ngjarje, gjithashtu u  prezantuan produktet tradicionale nga regjionet si dhe projekt-propozime.