On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe OSBE organizuan punëtorinë lidhur me batimin e ligjit për qasjen në dokumente publike në nivel lokal

Besnik Osmani: Kërkesa për qasje në dokumente publike nuk duhet të ngjallë frikë në institucione por duhet të trajtohet sipas ligjit sepse mungesa e informatës për palët e interesuara ofron mundësinë e interpretimeve të gabuara nga palët kërkuese

27 shtator 2013, Prishtinë

Besnik Osmani: Kërkesa për qasje në dokumente publike nuk duhet të ngjallë frikë në institucione por duhet të trajtohet sipas ligjit  sepse mungesa e informatës për palët e interesuara ofron mundësinë e interpretimeve të gabuara nga palët kërkuese
Ministria  e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me  Misionin  e  OSBE-së në Kosovë ka kënaqësinë të ju ftojë në Punëtorinë qendrore për zbatimin e ligjit për qasjen në dokumente publike në nivel lokal, që po ashtu shënon edhe Ditën Ndërkombëtare e së Drejtës për të Ditur (28 shtator).
Drejtoresha e Departamentit  të  Demokratizimit, Misioni i OSBE-së në Kosovë znj. Elaine Conkievich, tha se Ligji për Qasje në Dokumente Publike është i një rëndësinë të veçantë për qytetarët dhe OSBE do të mbështet fuqizimin e këtij ligj në nivelin lokal të qeverisjes.

Deputetja nga Kuvendi i Kosovës,  znj Xhevahire Izmaku tha se me ri-amandamentimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në vitin 2010 është arritur saktësim rreth obligimeve të institucioneve për transparencë.
“Kosova nuk ka problem me ligje por problem ekziston në mungesën e mekanizmave të fuqishëm në përmbushjen e këtij misioni” tha Deputetja Xhevahire Izmaku.
Sekretari i Përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal,  z. Besnik Osmani tha se bazuar në raportet e hulumtimit  të opinionit publik, MAPL ka organizuar një fushatë informuese për informimin e qytetarëve lidhur me obligimet që kanë komunat për të ofruar informata por pavarësisht kësaj kërkuesit kryesorë të informatave në komuna, vazhdojnë të mbesin partitë politike.
Sekretari Besnik Osmani tha se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal vazhdon të mbetet e përkushtuar në fuqizimin e transparencës dhe llogaridhënies në komuna por paralelisht edhe komunat e Kosovës duhet të punojnë me prioritet që ligji të zbatohet në tërësi.
“Kërkesa për qasje në dokumente publike nuk duhet të ngjallë frikë në institucione por duhet të trajtohet sipas ligjit  sepse mungesa e informatës për palët e interesuara ofron mundësinë e interpretimeve të gabuara nga palët kërkuese”  tha Sekretari i Përgjithshëm i MAPL-së z. Besnik Osmani.
Jeton Oruqi nga Zyra e Kryeministrit të Kosovës tha se e drejta për qasje në dokumente publike është garantuar me kushtetutë por paralelisht është e lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe ligjin për klasifikimin e informatave.  Ndërsa Majlinda Lulaj, Zëdhënëse e Institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovës, foli për fushëveprimin e institucionit të Avokatit të Popullit si dhe  paraqiti raportin me të dhënat e ankesave të grupeve të interesit lidhur me respektimin e LQDP.
Nensi Jasharaj nga Departamenti i Demokratizimit në  OSBE-së në Kosovë paraqiti konkluzione e OSBE-së duhur e zbatimin  e LQDP duke potencuar mungesën e një  sistemi të unifikuar të mbajtjes së evidencës të kërkesave për qasje në dokumente publike,  aplikimin  e  tarifës, në të shumtën e rasteve në shumë prej 1 Euro  dhe mos aplikimin e rregullores komunale për taksa dhe tarifa . Njëra nga rekomandimet e paraqitura nga OSBE ishte edhe nënvlerësimi i përgjithshëm  i rëndësisë së implementimit te ligjit për qasje në dokumente publike.

Numrin e kërkesave për qasje në dokumente publike në komuna e prezantoi Lumnije Demi nga Zyra për Informim në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal e cila tha se pavarësisht nga mungesa  e fushatave  informuese në nivel lokal lidhur me LQDP, nga viti 2010 numri i kërkesave shënon rritje të vazhdueshme.   Ajo tha se për gjashtë muajt e parë të këtij viti nga në komuna janë paraqitur 326 kërkesa për qasje në dokumente  publike derisa  283 prej tyre janë trajtuar në afat sipas ligjit, ndërsa pjesa tjetër kanë hasur në qasje të kufizuar ose në ofrimin e  informata të pjesshme.

Në raportin e paraqitur të vitit 2012, u tha se në komunat e Kosovës janë evidentuar gjithsej 585 kërkesa dhe 524 prej tyre janë trajtuar sipas ligjit, pa përgjigje kanë  mbetur 17 kërkues të informatave, derisa 19 kërkesa janë refuzuar dhe 08 informata janë ofruar në mënyrë të pjesërishme.
Në punëtorinë ku morën pjesë përfaqësuesit e shoqërisë civile, zyrtarë komunal dhe mediat u paraqitën rekomandimet  kryesore të nxjerra nga punëtoritë katër punëtoritë rajonale të mbajtura gjatë këtij viti në komunat e Kosovës lidhur me Zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente publike dhe  mbajtjes së evidencës së kërkesave për qasje në dokumente publike në nivel komunal.
Punëtoria e organizuar në  Ditën Ndërkombëtare e së Drejtës për të Ditur u realizua ne kuadër të projektit të përbashkët të MAPL-së dhe OSBE-së për fuqizimin e llogaridhënies dhe transparencës së komunave në Kosovë.