On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL dhe Programi i USAID-it për Qeverisje Lokale organizuan tryezën me temën “Sukseset dhe Sfidat në Komunat e reja të Kosovës”

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Programin USAID/DEMI organizuan  tryezën e përbashkët në të cilën u diskutua progresi i arritur në zbatimin e planeve të veprimit të prezantuara në Konferencën “Sukseset dhe sfidat në Komunat e reja të Kosovës”,  në maj të vitit të kaluar.

29 janar 2013, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me Programin USAID/DEMI organizuan  tryezën e përbashkët në të cilën u diskutua progresi i arritur në zbatimin e planeve të veprimit të prezantuara në Konferencën “Sukseset dhe sfidat në Komunat e reja të Kosovës”,  në maj të vitit të kaluar.

Në tryezën e organizuar nga MAPL  dhe USAID, morën pjesë, z. Besnik Osmani, Sekretar i përgjithshëm i MAPL-së, Ginka Kapitanova, Drejtore e Programit të Iniciativës për Komuna Demokratike dhe Efektive, përfaqësues nga Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni i Pyjeve, si dhe kryetarë të komunave.

Prezantimet  e progresit dhe sfidave u realizuan nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal të ndjekur nga diskutimet pas çdo prezantimi për të marrë pikëpamjet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të komunave.

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Besnik Osmani, gjatë fjalimit të tij tha se MAPL në bashkëpunim me USAID-in, dhe  partnerët tjerë, në vazhdimësi ka mbështetur komunat e  reja lidhur me aktivitete të cilat dolën si  pjesë e planeve të veprimit të konferencës së vitit të kaluar.

“Qeveria e Republikës së Kosovës ka përkrahur në vazhdimësi komunat e reja ne realizimin e projekte ve me interes  për komunat të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejt në kualitetin e jetës së qytetarëve” tha Sekretari i Përgjithshëm  i MAPL-së, z.  Besnik Osmani .

Planet e veprimit identifikuan çështjet më të rëndësishme për t’u adresuar në mënyrë që të avancohet më tutje reforma në pushtetin lokal, konkretisht mbrojtja dhe menaxhimi i pyjeve, fondet për projektet kapitale dhe kostoja e mirëmbajtjes së tyre, transferi i të hyrave vetanake indirekte dhe dhënia e tokës/pronës komunale. Synimi i tryezës ishte që të shqyrtohet progresi në zbatimin e planeve të veprimit, të prezantuara në Konferencë, përcaktimi i çështjeve të mbetura dhe pajtimi mbi masat për t’i adresuar ato.

Në tryezë u prezantuan edhe temat mbi rritjen e transparencës komunale dhe procesin e përzgjedhjes së projekteve të investimeve kapitale dhe mirëmbajtjen e tyre, mbrojtjen dhe menaxhimin e pyjeve, përmirësimin e nivelit të personelit dhe financimit, procedura mbi përfshirjen e komunave në hartimin e planeve të veprimit  dhe implementimin e rekomandimeve për procedurat e dhënies së tokës dhe pronës komunale në shfrytëzim.

Lidhur me këto tema u vlerësua se ka pasur progres të theksuar por që mbetet ende për të punuar në rritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve në mes të komunave të reja dhe institucioneve përgjegjëse, në mënyrë që çështjet publike të realizohen sa më afër dhe në  interes të qytetarëve.

Iniciativa për Komuna Demokratike dhe Efektive e USAID-it punon në bashkëpunim me MAPL –në janë fokusuara për t’u ndihmuar komunave të Kosovës, liderëve dhe qytetarëve të tyre për të promovuar qeverisjen e mirë. USAID/DEMI punon ngushtë me zyrtarët lokalë për të identifikuar dhe arritur rezultatet kyçe sikurse: qeverisje më efektive, ngritjen e besimit në qeverinë, përmirësimin e shërbimeve lokale, zhvillim ekonomik lokal më të fuqishëm dhe përfshirje më të madhe të rinisë në çështje qytetare.