On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL mbajti Konferencën vjetore për medie për vitin 2012

Në fillim të Konferencës Zëvendëskryeministri dhe Ministër i administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, falënderoi mediet për praninë dhe përcjelljen e vazhdueshme të aktiviteteve të Ministrisë.
Zëvendëskryeministri Petrovic prezantoi sfidat dhe të arriturat e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin 2012: 22 dhjetor 2012, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizoi Konferencën vjetore për medie për vitin 2012.

Në fillim të Konferencës Zëvendëskryeministri dhe Ministër i administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, falënderoi mediet për praninë dhe përcjelljen e vazhdueshme të aktiviteteve të Ministrisë.
Zëvendëskryeministri Petrovic prezantoi sfidat dhe të arriturat e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin 2012:

Një nga detyrat e rëndësishme të Ministrisë, ka qenë monitorimi i Kuvendeve të Komunave. Për herë të parë në regjion ne kemi instaluar dhe aplikuar sistemin  e ri të monitorimit të mbledhjeve të Kuvendeve të Komunave i  quajtur “sistemi i monitorimit përmes teleprezencës” si mënyrë on-line e monitorimit të mbledhjeve.  Ky sistem i monitorimit të komunave, është treguar tejet efikas duke shkurtuar kohën dhe kursyer buxhetet.

Ne kemi përmbyllur me sukses procesin e decentralizimit në Kosovë. Duke qenë që kapitulli III i Paketës Ahtisari është realizuar është mbyllur edhe puna e Grupit Ndërministror për Decentralizim. Përveç tjerash, ky sukses ka rezultuar me konkluzionet e Grupit Ndërkombëtar Drejtues dhe heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë.  Megjithatë, për të vijuar qëndrueshmërinë e këtij procesi dhe rritur kualitetin e sistemit janë artikuluar 2 plane aksionare konkrete:

a)    Plani i veprimit 2012-2013 për fuqizimin e kompetencave të shtuara dhe sektoriale në komunat e themeluara rishtas,
b)    Plani i veprimit për themelimin dhe funksionalizmin e Zyrës Administrative të Mitrovicës Veriore.

Këtë vit, MAPL ka pranuar disa kërkesa dhe iniciativa për themelimin e komunave të reja. Për këtë ka pasur mjaft debat publik në media e forume të ndryshme. Më lejoni që të bëj disa konkluzione lidhur me këtë temë. Qëllimi final i vetëqeverisjes lokale është ofrimi i shërbimeve më afër qytetarëve.
Këtë vit në bashkëpunim me Komisionin Evropian po ndërtojmë 13 godina administrative.
MAPL, për garantimin e qasjes në teknologji informative, krijimi i një stacioni multimedial të qasshëm për personat me aftësi të kufizuara ka implementuar projektin  INVOLV, projekt ky i cili synon që personave  me aftësi te kufizuara, të ju mundësohet qasja ne Web faqet komunale. Në projekt parashihet mundësia e krijimit te studiove multimediale të qasshme për Personat me Aftësi të Kufizuara në të gjitha komunat por fillimisht do të funksionalizohet në një pilot qendër.
Programi i  Bashkëpunimit Ndërkufitar  të cilin e menaxhon MAPL është zhvilluar shumë mirë. Kemi nënshkruar Marrëveshjes Financiare me Republikën e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi.
Në kuadër të bashkëfinancimit të mjeteve për zhvillim rajonal Kosova ne vitin 2012 MAPL ka ndarë një vlerë prej 900.000,00 euro për të bashkë-financuar  projektet e BE, janë në proces të implementimit 12 projekte që kanë qëllim bashkëpunimin e 2 e më shumë komunave. Po ashtu, MAPL ka bërë ndarjen e grandeve te investimeve kapitale për komuna nga Fondet e MAPL-së për  projektet e Infrastrukturës për Komuna 2012, në të cilën janë ndarë 66 projekte të komunave dhe ku vlera totale e projekteve e financuar është 4,541,458.00 €. MAPL në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë i ka ndarë komunave nga programi Infrastruktura Sociale dhe ekonomike  e komunave 6 fusha sportive, Qendra Multifunksionale ne Graçanicë, Renovimi i palestrës sportive në Gjakovë dhe Renovimi i manastirit të Deçanit projekte këto që kanë një kosto rreth 10 milionë euro.
MAPL në bashkëpunim me Zyrën e BE-së në Kosovë i ka ndarë komunave nga programi masat e eficiences së Energjisë në Ndërtesat Publike IPA 2009 me 63 objekte shkollore dhe 2 klinika në QKUK në Prishtinë me një buxhet të përgjithshëm prej 15 milion euro.
Në fund të Konferencës Ministri Petrovic tha se viti 2012 ka qenë një vit i suksesit për të cilën gjë ka treguar edhe raporti i auditorit gjeneral lidhur me administrimin e gjithëmbarshëm të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.