On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL mbajti takimin me Zyrtarët Komunal për Integrime Evropiane

Në kuadër të aktiviteteve me komunat lidhur me  zbatimin e agjendës evropiane, dhe adresimit  të  sfidave dhe të arriturave të Kosovës nga procesi i integrimit evropian për vitin 2016, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizoi takimin me Zyrtarët Komunal për Integrimeve Evropiane.

1 shkurt 2017, Prishtinë

Në kuadër të aktiviteteve me komunat lidhur me  zbatimin e agjendës evropiane, dhe adresimit  të  sfidave dhe të arriturave të Kosovës nga procesi i integrimit evropian për vitin 2016, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, organizoi takimin  me Zyrtarët Komunal për Integrimeve Evropiane.

Sekretarja  e Përgjithshme e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Znj. Rozafa Ukimeraj, ne fjalën përshëndetëse tha se Raporti i Progresit për Kosovën, në kapitullin për vetëqeverisjen lokale janë tri fushat kryesore që nënvizohet progresi i punës që ndërlidhet direkt me mandatin e MAPL-së: Integrimi i komunave veriore dhe avancimi i marrëdhënieve ndërmjet nivelit qendror dhe lokal të qeverisjes, ligjshmëria e komunave, dhe implementimi i agjendës evropiane.  Sipas raportit të progresit thuhet se “Është bërë progres në qeverisjen lokale e veçanërisht në marrëdhëniet ndërmjet qeverisë Qendrore dhe Lokale, duke përfshirë edhe komunat e veriut me shumicë serbe. Ka pasur përmirësim të mëtejshëm edhe sa i përket përputhshmërisë ligjore me ligjin për vetëqeverisjen lokale. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka udhëhequr hartimin dhe implementimin e planeve komunale në lidhje me obligimet e lidhura me BE-në për 38 komuna”. Po ashtu, është bërë një punë e mirë deri më tani, mirëpo sfiduese për vitin 2017 do të jetë transparenca komunale.

MAPL është duke punuar në ri-dizajnimin e web-faqeve te komunave, të cilat do të jenë të qasshme për qytetarët, dhe monitorimin online te komunave në mënyrë që të kemi një rritje të transparencës në nivel komunal, tha Sekretarja  Ukimeraj.

Yll Valla, U.D i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave duke shpjeguar sfidat e nivelit lokal nga raporti i KE-së për Kosovën 2016, shtoi se MAPL në bashkëpunim me nivelin komunal dhe mbështetjen e donatorëve do të punojë për të përmbushur obligimet që na presin në vitin 2017 dhe planifikimin e realizimit të objektivave të përbashkëta në të ardhmen.

Ndërsa ,Ilir Kasneci, Ekspert i RECUNA, tha se projekti DEMOS do të mbështes projektet  e MAPL-së për komunat e  Kosovës dhe falënderoi stafin e MAPL-së për bashkëpunim  duke shtuar DEMOS-i do i mbështet  projektet e komunave me buxhetim.

Në kuadër të këtij takimi u prezantua edhe Programi për Lidership Transformues (PPDL)  i mbështetur nga  Agjensioni Amerikan për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në Kosovë që ka për qëllim organizimin e Programit për Trajnime për Shërbyes Civilë të nivelit lokal dhe qendror.

Ylberina Morina Mala, Udhëheqëse e Programit për Lidership Transformues – USAID, prezantoi Programin PPDL para zyrtarëve komunal për integrime evropiane dhe tregoi rëndësinë e ndjekjes së këtij programi, i cili do të ofrojë trajnime të specializuara në lidership, analiza të politikave publike, vendimmarrje të bazuar në dëshmi , si dhe vlerësim të programit.