On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL merr pjesë në Forumin e parë Rajonal mbi Bashkëpunimin ndër-komunal (BNK)

14 tetor 2011
Ministria e Pushtetit Lokal në Maqedoni dhe zyra e UNDP-së në Shkup, së bashku kanë organizuar  Forumin e parë  Rajonal mbi bashkëpunimin ndër-komunal.
Në këtë Forum dy ditorë  ( 13 dhe 14 tetor) qëllim kryesor ka qenë të sjellë së bashku praktikuesit dhe përfaqësuesit  nga Qeveritë Qendrore dhe Lokale nga Rajoni

14 tetor 2011
Ministria e Pushtetit Lokal në Maqedoni dhe zyra e UNDP-së në Shkup, së bashku kanë organizuar  Forumin e parë  Rajonal mbi bashkëpunimin ndër-komunal.

Në këtë Forum dy ditorë  ( 13 dhe 14 tetor) qëllim kryesor ka qenë të sjellë së bashku praktikuesit dhe përfaqësuesit  nga Qeveritë Qendrore dhe Lokale nga Rajoni, ekspertë nga zyrat e UNDP-së si  dhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale  në mënyrë që të ndajnë përvojat dhe mësimet e njësive të vetëqeverisjes dhe të ministrive nga Kosova dhe rajoni, institucionet qeveritare, shoqëria civile, donatorët dhe agjencitë ndërkombëtare të përfshira në avancimin e qeverisjes lokale.

Forumin e ka hapur Nevzat Bejta, ministër në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe Deirdre Boyd, përfaqësuese residente e UNDP-së në Shkup, ndërsa të ftuarit e tjerë në Forum kanë qenë nga : Republika e Malit të  Zi, Republika e Slovenisë, Moldova, Ukraina dhe Republika e Bullgarisë.

Përfaqësimi i Republikës së Kosovës është bërë në  formacionin e dy kryetarëve të komunave të Republikës së Kosovës : Agron Kuçi nga Komuna e Junikut dhe Refki Suma nga Komuna e Hanit të Elezit, ndërsa Agron Maxhuni , Drejtor në Departamentin Ligjor në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal ka bërë prezantimin mbi bashkëpunimin ndër-komunal në Republikën e Kosovës.

Fillimisht z.Maxhuni ka bërë një prezantim rreth sistemit të Vetëqeverisjes Lokale dhe Kornizës legjislative të Bashkëpunimit ndër-Komunal në Republikën e Kosovës, llojet e stimulimeve dhe financimi i BNK-ve,ka dhënë një informim të përgjithshëm dhe të qartë rreth Komunave të Republikës së Kosoëvs si dhe format e bashkëpunimit që janë:
 
Ofrimi i shërbimeve të përbashkëta administrative, ofrimi i shërbimeve të përbashkëta publike, planifikimi dhe zhvillimi i përbashkët strategjik si dhe financimi i përbashkët.

Në fund të prezantimit , nga z. Maxhuni u dhanë edhe rekomandimet për BNK në Kosovë, në mënyrë që ky bashkëpunim ndër-komunal të avancohet:

1. Në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës, komunat dhe MAPL të bëhet një hulumtim gjithëpërfshirës dhe zhvillojë një listë të burimeve që komunat mund ta ndajnë me njëra tjetrën, përfshirë burimet njerëzore, objektet, pajisjet ose programet;

2. Përpilimi dhe shpërndarja tek të gjitha komunat një pyetësorë i cili u mundëson atyre të përcaktojnë partnerët e tyre potencial dhe fushat e mundshme për bashkëpunim;

3. Aplikimi në programet përfituese dhe mundësitë për financim për bashkëpunim ndër-komunal, nga BE apo Këshilli i Evropës.

Në anën tjetër Maqedonia në këtë Forum është karakterizuar si lidere e bashkëpunimit ndër- komunal në Rajon, duke implementuar 26 bashkëpunime ndër–komunale në bashkëpunim me 62 komuna të Republikës së Maqedonisë, duke prekur rreth 800.000 qytetarë për shërbime më cilësore.

Sipas z.Maxhuni,  Republika e Kosovës  në një të ardhme të afërt ka në plan , të realizojë një mori bashkëpunimesh në mes Komunave, pasi që në Kosovë në korrik të vitit 2011 është aprovuar edhe  Ligji për bashkëpunim ndër-komunal.