On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL në bashkëpunim me UNDP-në publikojnë Mozaikun e Kosovës për vitin 2015

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë kënaqësinë e veçantë të ju ftojnë në ceremoninë e publikimit të Mozaikut të Kosovës për vitin 2015.

26 maj  2016, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) kanë kënaqësinë e veçantë të ju ftojnë në ceremoninë e publikimit të Mozaikut të Kosovës për vitin 2015.

Gjergj Dedaj, Zëvendësministër në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, në fjalën e tij hyrëse tha se në të gjeturat e hulumtimit nga Mozaiku 2015, ku janë pasqyruar përshtypjet dhe perceptimi qytetar për një gamë të gjerë shërbimesh, duke përfshirë edhe shërbimet publike që bien në kompetencë të institucioneve qendrore, por edhe të atyre lokale, vërehet kënaqshmëri më e lartë e qytetarëve për shërbimet lokale sipas kompetencave komunale. ”Ky raport vlerësues mund të jetë inkurajues për komunat por gjithsesi edhe si një sinjal që komunat të përpiqen me një përkushtim më të madh në mënyrë që qytetarët e tyre të kenë vlerësime më të mira sa i përket punës së tyre dhe ofrimit të shërbimeve komunale” tha Zëvendësministri i MAPL-së, Gjergj Dedaj.

Zëvendësministri Dedaj tha se  opinioni i qytetarëve i realizuar edhe përmes këtij hulumtimi duhet të ndikojë tek lidershipi lokal, por edhe tek bartësit e institucioneve qendrore të kenë një pasqyrë të qartë sa i përket cilësisë së shërbimeve publike dhe masave që duhet marrë për përmirësimin e tyre. ”Jam i vetëdijshëm për vështirësitë financiare dhe kufizimet buxhetore që mund të kenë komunat, por sidoqoftë, bashkërisht po bëjmë përpjekjet maksimale që të mbështesim iniciativat lokale që ndikojnë drejtpërsëdrejti në përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve” theksoi Zëvendësministri Dedaj.

Gjatë fjalimit të tij, Zëvendësministri Dedaj tha se Qeveria e Kosovës, në programin qeveritar, si objektiv kryesor ka vendosur përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve.

Ky proces tha Zëvendësministri Dedaj do ti adresoj sfidat, qasjen zhvillimore sa i përket qeverisjes lokale, që tani janë vendosur në orientimet strategjike për vetëqeverisje lokale përmes strategjisë për vetëqeverisje lokale, si një dokument gjithëpërfshirës me vizionin e saj për përmirësimin e kualitetit të shërbimeve dhe për një jetë më të mirë për qytetarët.

”Për të pasur parasysh nivelin e kënaqshmërisë së qytetarëve lidhur me shërbimet publike domosdoshmërisht duhet të hartohen dokumente vlerësuese dhe të instalohet një sistem efikas i matjes së performancës komunale, në mënyrë që të ketë një menaxhim efikas të cilësisë së shërbimeve publike” tha Zëvendësministri  Gjergj Dedaj.

Në ceremoninë e prezantimit të Mozaikut 2015 folën edhe përfaqësues të Organizatave ndërkombetre në Kosovë, z. Roccasalvo, Zëvëndës përfaqësuese  e UNDP-së, z. Mike de la Rosa Zëvendës drejtor i misionit të USAID-së, ndërsa u zhvilluan edhe diskutimet nga penelistët, z. Naim Ismajli, Kryetar i Asociacionit të Komunave të Kosovës, z. Begzad Sinani, Kryetar i Komunës së Kamenicёs, z. Vladeta Kostiċ, Kryetar i Komunës së Graҁanicёs.

Mozaiku 2015 prezantoi perceptimet dhe përshtypjet e qytetarëve nga të gjitha komunat e Kosovës për nivelin e kënaqshmërisë së qytetarëve me shërbimet publike të ofruara, përfshirë këtu performancën e kryetarit të komunës, kuvendeve komunale dhe administratës komunale. Mozaiku i Kosovës 2015,  për të parën herë,  prezanton një platformë elektronike të vizualizimit, me qëllim të përdorimit dhe të kuptimit më të lehtë të të dhënave nga anketa me qytetarët, e cila do të jetë bazë për një debat konstruktiv lidhur me cilësinë e shërbimeve të ofruara.