On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL nis promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisjen Lokale 2016 – 2026

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, ka nisur sot në Prizren promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisjen Lokale 2016 – 2026, e cila do të organizohet në kuadër të aktiviteteve për fuqizimin dhe mbështetjen e qeverisjes lokale në Kosovë, ndërsa do të diskutohet me të gjithë akterët relevantë nga niveli qendror, lokal, përfaqësues nga shoqëritë civile, bizneset, mediet dhe grupet tjera të interesit.

15 prill 2016

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, ka nisur sot në Prizren promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisjen Lokale 2016 – 2026, e cila do të organizohet në kuadër të aktiviteteve për fuqizimin dhe mbështetjen e qeverisjes lokale në Kosovë, ndërsa do të diskutohet me të gjithë akterët relevantë nga niveli qendror, lokal, përfaqësues nga shoqëritë civile, bizneset, mediet dhe grupet tjera të interesit.

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj tha se Strategjia për Vetëqeverisje Lokale është një punë afatgjate e MAPL-së  e cila ka adresuar kërkesat për avancim të rolit dhe funksionit të pushtetit lokal në zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë në përgjithësi, duke shtuar se komunat kanë një numër të konsiderueshëm të kompetencave të cilat të përcaktuara me legjislacion, ato gjatë procesit të konsolidimit dhe reformimit të pushtetit lokal, janë përballur me vështirësi në aspektin politik, ligjor, sistemor, organizativ, territorial, ekonomik, financiar, administrativ, pronësor dhe çështje tjera. Për të trajtuar të gjitha pengesat që kufizojnë komunat në konsolidimin e demokracisë lokale, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, si dikaster përgjegjës për pushtetin lokal, në kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ka hartuar Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026 dhe Planin e Veprimit 2016-2026, theksoi Zëvendësministri Gecaj . “Problemet e theksuara në komuna ndër vite kanë reflektuar nevojën për ndryshime thelbësore në kontekst të menaxhimit të punëve publike, menaxhimit efikas financiar dhe aftësisë për absorbimin e kërkesave të qytetarëve, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm shoqëror”, tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Prezantimin e Strategjisë për Vetëqeverise Lokale, e bëri znj. Rozafa Ukimeraj, u.d. e Sekretares së Përgjithshme në MAPL, e cila tha se SVL i ka paraprirë analiza rreth sfidave me të cilat përballen komunat,  që janë identifikuar me mungesë të resurseve financiare për ushtrimin e kompetencave, vështirësitë në unifikimin e sistemit të vetëqeverisjes lokale në shkallë vendi, ndryshimet në sistemin e vetëqeverisjes lokale, dobësimi i vijës ndarëse ndërmjet stafit politik dhe civil në Komuna.

Në relacion me sfidat e komunave,  znj. Ukimeraj, tha se  mungesa e memories institucionale në nivel më të lartë hierarkik në administratën komunale dhe mungesa e kontrollit dhe balansit ndërmjet pushteteve, janë identifikuar si sfida  që pengojnë në mënyrë direkte funksionimin e qeverisjes lokale jo vetëm në aspektin  organizativ por edhe në ofrimin e shërbimeve sa më efikase për qytetarët.

Gjatë prezantimit të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale,  znj. Ukimeraj,  theksoi pesë objektiva që MAPL synon ti realizoj bashkë me institucionet tjera gjatë dhjetë vjetëve të ardhme që përfshijnë: rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale e komunave për të siguruar që politikat zhvillimore  dhe financiare  të ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal, krijimin e një kornize për qeverisje të mirë për të siguruar përfaqësimin demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase komunale, forcimin e kapaciteteve profesionale dhe institucionale të organeve të vetëqeverisjes lokale, forcimin e partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një  qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive, promovimin e vlerave të trashëgimisë dhe diversitetit kulturor, natyror dhe social me qëllim të afirmimit dhe zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor në komuna.

Në diskutimet për Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale morën pjesë edhe Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Ramadan Muja, Kryetari i Komunës së Dragashit, z. Salim Januzaj , Kryetari i Komunës  së Suharekës, z. Sali Asllanaj , të cilët mirëpritën miratimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale dhe gjithashtu adresuan sfidat dhe problemet me të  cilat po përballën aktualisht komunat e Kosovës.

Ndërsa lidhur me rëndësinë e Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale, folën edhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare, z. Christopher Touch, Drejtor i Departamentit për Demokratizim në OSBE, përfaqësuesi nga  Komisioni Evropian, z. Damian Sedar, dhe përfaqësues të  UNDP-së.

Diskutimet për promovimin e strategjisë për Strategjinë Vetëqeverisje Lokale do të vazhdojnë me të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë regjionin e Mitrovicës, Pejës, Gjilanit dhe Prishtinës.