On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL organizoi Tryezë profesionale me temën “Progresi në themelimin dhe zhvillimin e komunave të reja”

Me rastin e prezantimit të raportit Ministria e Administrimit të Pushtetit  organizoi  tryezën profesionale “Progresi në themelimin dhe ndërtimin e komunave të reja”… Prishtinë, 15 shkurt   2011  

Me rastin e prezantimit të raportit Ministria e Administrimit të Pushtetit  organizoi  tryezën profesionale “Progresi në themelimin dhe ndërtimin e komunave të reja”.Tryezën e hapi Zv. ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Raif Elezi, me ç’rast përshëndeti të pranishmit dhe  theksoi rëndësinë e organizimit të kësaj tryeze duke u fokusuar tek puna e Grupit për themelimin e komunave reja.

"Ky proces në përgjithësi ka qenë pozitiv, duke rezultuar me themelimin e të gjitha Ekipeve Përgatitore Komunale (EPK), si dhe me përmbylljen me sukses të procesit zgjedhor  të mbajtur më 15 nëntor 2009, respektivisht me 20 qershor 2010 në Partesh.Në këto zgjedhje pjesëmarrja e qytetarëve ka qenë thelbësore që bëri të mundur zgjedhjen e organeve demokratike në Komunën e Graçanicës, Kllokotit, Ranillugut, Parteshit si dhe zgjerimin e Komunës së Novobërdës.  Në vijim Ekipi Përgatitor i Mitrovicës Veriore është duke vazhduar punën në përgatitjen për  themelimin e komunës së re dhe vazhdon të ketë nevojë më shumë se kurrë për përkrahje konkrete”, u shpreh Z. Elezi.

Më pas zëvendësministri Elezi përmendi edhe realizimin e projekteve kapitale në komuna e reja, projekte këto që kanë ndikuar në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe jana ofruar shërbime më të mira për ta.

"Në vitin që lam pas në këto komuna janë realizuar shumë projekte kapitale që kanë ndryshuar cilësinë e jetës së qytetarëve dhe janë ofruar më shumë shërbime administrative afër shtëpive të tyre të banimit. Duhet nënvizuar me këtë rast vullnetin e kryetarëve të komunave amë që kanë inkurajuar dhe punuar që ky proces të realizohet me sukses. Ky proces momentalisht është jo i plotë në pjesën veriore të vendit tonë, ne veçanti mendoj për Mitrovicën e veriut dhe në këtë drejtim duhet ët angazhohemi në veçanti për krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve dhe krijimin e institucioneve komunale, ku funksionon në mënyrë të plotë sistemit juridik”, theksoi zv. Ministri Elezi.

Një prezantim të raportit  “Progresi në themelimin dhe zhvillimin e komunave të reja”, e bëri Avni Sahiti, drejtor i departamentit për hulumtime dhe reformë të pushtetit lokal.

"Nëngrupi punues për themelimin e Komunave të reja ka pasur për qëllim të bëjë përgatitjet për themelimin e Komunave të reja. Ky proces në përgjithësi ka qenë pozitiv, duke rezultuar me themelimin e të gjitha Ekipeve Përgatitore Komunale (EPK), si dhe me përmbylljen me sukses të procesit zgjedhor të mbajtur më 15 nëntor 2009” – u shpreh z. Sahiti.

I pranishëm në këtë tryezë ishte edhe Besnik Tahiri, drejtor i Institutit për Qeverisje Lokale. Ai tha se edhe 2 vite e gjysmë  pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës dhe 1 vit pas themelimit të komunave të reja, qeverisja lokale është shumë substancionale.

"Konstatojmë se ky proces ka qenë qendra reformuese që ka ndodhë në qeveri , kemi pasur një zhvillim të avancuar, por kemi pasur edhe sfida, rreziqe përgjatë këtij procesi. 15 nëntori 2009, tregoi së në tri komunat pati një dalje të kënaqshme të komunitetit serb dhe kështu u rrëzuan paragjykimet e të tjerëve se a duhet të dalin në zgjedhje apo jo” – u shpreh Besnik Tahiri, drejtor i i institutit për Qeverisje Lokale.

Tryeza “Progresi në themelimin dhe ndërtimin e komunave të reja”  u realizua në kuadër të diskutimeve të përbashkëta në lidhje me themelimin e komunave të reja në Kosovë  përfshirë këtu progresin dhe sfidat që e karakterizojnë  këtë proces.

Raporti i përgatitur nga MAPL prezanton informata të rëndësishme të  themelimit të komunave të reja Gracanicë, Ranillug, Kllokot , Partesh, zgjerimi i komunës së Novobërdës dhe aktivitete të Ekipit Përgatitor  të Mitrovicës.