On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL organizon ngjarjen vjetore për shënimin e të arriturave në vetëqeverisjen lokale në Kosovë për vitin 2018

Prishtinë, 11 Dhjetor 2018

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në prag të përfundimit të vitit 2018, organizoi ngjarjen vjetore për shënimin e të arriturave në vetëqeverisjen lokale në Kosovë.

Me këtë rast, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj prezantoi të arriturat për vitin 2018 si në vijim:

-Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Ligjin për Prishtinën. Ligji ka hyrë në fuqi me 21 Qershor 2018;
-Projektligji për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës është aprovuar nga Qeveria me 6 Korrik 2018;
-Është aprovuar nga Qeveria Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal;
-Studimi i sistemit të vetëqeverisjes lokale;


-Monitorimi i komunave: 390 mbledhje të mbajtura, 386 mbledhje të monitoruara, 1590 akte të miratuara, (79 rregullore dhe 1511 vendime), 611 akte të shqyrtuara nga MAPL, 979 të shqyrtuara nga ministritë e linjës, 97 akte të kundërligjshme (54 nga MAPL dhe 43 nga ministritë e linjës), 47 akte ose 48,5% janë shqyrtuar dhe harmonizuar, 3.1% e akteve janë të pa harmonizuara;

-38 ueb faqe të komunave të ridizajnuara;
-Integrimi i intranetit në ueb faqe të komunave, gjurmimi i lejeve ndërtimore, kërkesat për siguri në bashkësi;
-Funksionalizimi i sistemit të integruar të monitorimit dhe raportimit;
-Marrëveshje me UNDP për dizajnimin e platformës online;
-Hartimi i pakos me 23 module të trajnimeve;
-1015 anëtarë të KK-ve të trajnuar në bashkëpunim me OBSE;
-330 të trajnuar në bashkëpunim me USAID;
-60 trajnime me 2344 zyrtarë të trajnuar bashkëpunim me IKAP;


-Nga Buxheti i MAPL kategoria e investimeve kapitale për 2018 janë financuar 50 projekte komunale për 30 komuna në vlerë prej 3,629,271.67 euro, si vijon:
-Programi komunal për zhvillim te infrastrukturës socio- ekonomike – në vlerë prej 2.300.000,00€ me gjithsej 33 projekte në fusha te ndryshme;
-Bashkefianncimi me donatorë për skemën e grandeve bazuar në performance komunale në vlerë 453.649,00€ me gjithsej 4 projekte;
-Grandi stimulues për komuna – në vlerën prej 900.000,00€ me gjithsej 11 projekte;
-Pajise për avancim te sistemit te mirëmbajtjes – 120.000,00 në gjithsej 2 projekte;

-Performanca komunale: 11 komuna përfituese me 900 mijë euro, Bashkëfinancim me DEMOS janë përkrahur edhe 4 projekte të komunave në vlerën prej 453.583.00 të cilat janë në implementim, është arritur Projekti për Dizajnimin e skemës së përbashkët të granteve bazuar në performancë (bashkëfinancim i fondeve publike dhe qeverisë zvicerane-9 milion euro, bashkëfinancimi me SDC/DEMOS për skemën e grandeve bazuar ne performancë komunale në 25 komuna në vlerë prej 2,250.000.00 euro, ndërsa për ndarjet e 2019 kanë përfituar 19 në vlerë 2,250.000.00 euro;

-Projektet Kapitale – Investimet sipas fushave: Rrugë 16 projekte /1,393,800.49 euro, Objekte publike 11 projekte / 863,645.00 euro, Trotuare 6 projekte / 354,078.00 euro, Kanalizim/ujësellës 5 projekte / 275,229.00 euro, Ndriqim Publik 6 projekte /346,911.00, Parqe 4 projekte / 292,810.00, IT 2 projekte / 102,798.18;

-Zbatimi i obligimeve të agjendës evropiane: 38 plane individuale të komunave me obligimet nga agjenda evropiane, hartimi i Planit të përgjithshëm për obligimet e komunave në procesin e integrimit, 67% të obligimeve të përmbushura nga komunat;

-Bashkëpunimi ndërkomunal, komunal ndërkombëtar dhe ndërkufitar: 16 iniciativa të pranuara, 8 iniciativa në kuadër të bashkëpunimit komunal ndërkombëtar janë bërë në mes të komunave: Prishtinë – City of Des Moines (state of IOWA), Gjilan – Sioux city (IOWA), Vushtrri- City of Norwalk (IOWA), Pejë – Johnston (IOWA), Gjakovë – Fort Dodge (IOWA), Fushë Kosovë- Civita (Itali), Lipjan – Frascineto (Itali) dhe Pejë – Sarican (Turqi), 8 iniciativa në kuadër të bashkëpunimit ndërkomunal janë ndërmarrë në fushën e parandalimit, reagimit dhe ripërtëritjes nga fatkeqësitë, nga komunat:Klinë-Istog-Pejë-Malishevë, Vushtrri, Gllogoc, Skenderaj dhe Mitrovicës;

-Bashkëpunimi ndërkufitar: Zbatimi i tri programeve bashkëpunimit ndërkufitar: Programi Kosovë- Shqipëri, Kosovë – Maqedoni dhe Programi Kosovë – Mali i Zi, nga fondet e IPA I, janë realizuar gjithsej 21 projekte në vlerë prej 6,381,853.00€, të gjitha projektet e IPA I për të tre programet e BNK kanë përfunduar në vitin 2017, ceremonia përmbyllëse është mbajtur në janar 2018 për programin Kosove-Mali i Zi, nga fondet e IPA II janë realizuar gjithsej 20 projekte në vlerë prej 6,120,000.00€.

-Bashkëpunimi me partnerët për mbështetjen e komunave: projekti i Bankës Botërore për përfshirjen e të rinjve (10 komuna), nënshkrimi i marrëveshjes me USAID/Lego (16 komuna), marrëveshja me SDS/DEMOS për grantet e performancës (38 komuna), marrëveshja me UNDP dhe Ambasadën Britaneze për platformën e transparencës buxhetore, marrëveshja me Peace Corps, për implementimin e projektit për zhvillimin e komunitetit.