On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL organizon takim me Kryetarët e Komunave të Kosovës

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  organizoi takim  me Kryetarët e Komunave të Kosovës me ç’rast është prezantuar raporti i punës së MAPL-së për periudhën 2005-2010.  27 janar 2011

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  organizoi takim  me Kryetarët e Komunave të Kosovës me ç’rast është prezantuar raporti i punës së MAPL-së për periudhën 2005-2010. Po ashtu në këtë takim u diskutuan tema që ndërlidhin nivelin qëndror dhe lokal të siç janë: fillimi i shpenzimit të buxhetit në komuna, Investimet kapitale, bashkëfinancimet e projekteve të komunave me MAPL-në dhe themelimi i Komisioneve për të Pagjeturit në nivel lokal.

Të pranishmit i përshëndeti Raif Elezi, zëvendësministër i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe njëkohësisht theksoi rëndësinë e këtij takimi, takim ky që shënoi edhe fillimin e bashkëpunimit në vitin 2011.

"Forcimi i strukturave të qeverisjes lokale me qëllim  të ofrimit të shërbimeve sa më afër qytetarëve paraqet objektivin kryesorë të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe në vitin 2011-tha z. Elezi. .Në këtë kuadër MAPL ka vendosur edhe objektivat e saj kryesore që synon t’i realizojë në këtë vit: Kompletimin e bazës ligjore, konform frymës së kartës evropiane për vetëqeverisje lokale; Reformën e pushtetit lokal, që synon rritjen e autonomisë lokale; Avancimin e bashkëpunimit ndërkomunal të Komunave; Rritjen e Efikasitetit të shërbimeve komunale dhe Zhvillimin e kapaciteteve udhëheqëse dhe profesionale të zyrtarëve komunal”.

Po ashtu dhe Besnik Osmani, sekretar i përgjithshëm i Mapl-së, theksoi rëndësinë e takimit me kryetarët e komunave dhe bashkëpunimin e mëtutjeshëm në zbatimin e reformave të rëndësishme të kërkuara nga legjislacioni i ri dhe në hartimin e projekteve për përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët e Kosovës dhe bëri Me këtë rast z. Osmani bëri një përmbledhje të shkurtët të punës 5 vjeçare të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal.

"Brenda dokumenti strategjik 5 vjeçar ndër pikat-objektivat kanë qenë: Reforma zgjedhore në nivelin komunal dhe si rrjedhojë kemi bërë ndryshime në ndryshime në sistemin zgjedhorë, pastaj kemi pasur si obligim t’i sponsorizojmë, shkruajmë dhe të bëjmë ndryshime të nevojshme në legjislacionin që rregullon pushtetin lokal. Në kuadër të kësaj kornize kemi bërë decentralizimin fiskal dhe edhe ky aktivitet ka përfunduar. Çështja e tretë është themelimi i komunave të reja të parapara me Pakon e Ahtisarit. Pastaj rregullimi përfundimtar i kufinjëve administrativ të komunave i cili është përfunduar plotësisht dhe është në zbatim e sipër. Krijimi i administratës elektronike përmes një softueri të fuqishëm ku do të lidhen në rrjet të gjitha komunat dhe ku do të bëhet digjitalizimi i aktiviteteve komunale- tha Besnik Osmani, sekretar i përgjithshëm i Mapl-së. 

Në këtë takim si pikë e rëndësishme ishte edhe fillimi i punës së projektit të komisionit evropian “Twinning”, që është projekt i përbashkët i Britanisë së Madhe dhe Danimarkës. Lidhur me këtë Alan Paker nga Komisioni Evropian u shpreh.

"Ky bashkëpunim është financuar nga IPA dhe është emëruar si binjakëzim. Me këtë rast Mbretëria e  Bashkuar dhe Danimarka janë partnerë me Kosovën.  Janë përzgjedhur njerëzit kompetentë nag këto tri vende dhe përfaqësuesi nga Ministria, në mënyrë që të sigurojnë së gjithçka do të shkojë si duhet, gjatë implementimit të projektit”.

Sipas Strategjisë  Afatmesme të  Punës së Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal 2009-2012 misioni i MAPL-së është “avancimi i qeverisjes lokale, në bashkëpunim me strukturat e zgjedhura dhe zyrtarët komunal, për të siguruar shërbime efektive në raport me qytetarët”. Sipas kësaj Strategjie, objektivat kryesore për punën e Ministrisë gjatë këtyre viteve janë: reformimi i pushtetit lokal dhe decentralizimi gjithëpërfshirës funksional në Republikën e Kosovës; decentralizimi fiskal i qëndrueshëm dhe zhvillimi ekonomik lokal i baraspeshuar; ngritja e kapaciteteve për udhëheqje moderne, administratë profesionale dhe drejtim kompetent me komunat; rritja e qytetarëve në vendimmarrje dhe në krijimin e politikave në nivel lokal; rritja e vazhdueshme e cilësisë së shërbimeve publike nëpërmjet bashkëpunimit ndërkomunal, ndërkufitarë dhe regjional të komunave me qëllim të arritjes së standardeve evropiane.