On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL përkrahë avancimin e sektorit shëndetësor në Kosovë

16 shtator 2011
Ministri Petrovic: “Adresimi dhe zgjidhja e çështjeve në sferën e shëndetësisë është me interes të veçantë për qytetarët e Kosovës”
Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  dhe në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë u mbajt takimi me përfaqësues të komunave të krijuara rishtazi në Kosovë me qëllim që të diskutohet lidhur me funksionimin e institucioneve shëndetësore nëpër komuna.

16 shtator 2011

Ministri Petrovic: “Adresimi dhe zgjidhja e çështjeve në sferën e shëndetësisë është me interes të veçantë për qytetarët e Kosovës”

Organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal  dhe në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë u mbajt takimi me përfaqësues të komunave të krijuara rishtazi në Kosovë me qëllim që të diskutohet lidhur me funksionimin e institucioneve shëndetësore nëpër komuna.

Duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm sinkronizimin e aktiviteteve midis ministrive të linjës, kryetarëve të komunave si dhe partnerëve ndërkombëtar për arritjen e rezultateve sa më të mira, Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherit edhe Ministër i Administrimit të Pushtetit lokal, Slobodan Petrovic shfaqi angazhimin e tij që, me energji shtesë, të sigurohet arritja e objektivave të përbashkëta e të cilat kanë të bëjnë me ngritjen e kualitetit të shërbimeve për të gjithë qytetarët.

"Me gjithë përparimin e arritur në disa nga ministritë e linjës, një sërë masash është e nevojshme që të ndërmerren për të mbështetur obligimet dhe detyrimet e komunave të reja për të rritur kapacitetet e institucioneve në mënyrë që ato të ofrojnë shërbime sa më të mira për qytetarët”, tha Zëvendëskryeministri Petrovic.

Më pastaj, në prezantimin e tij, Ministri i Shëndetësisë z. Ferid Agani pasqyroi gjendjen ekzistuese në sektorin e shëndetësisë në Kosovë duke sqaruar prioritetet e qeverisë së Kosovës lidhur me reformën në shëndetësi e cila, sipas tij, mund të realizohet vetëm në bashkëpunim të ngushtë të të gjithë akterëve relevantë të përfshirë në këtë proces.

Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunave pjesëmarrëse në këtë takim paraqitën disa nga sfidat dhe vështirësitë konkrete me të cilat përballen ata, duke nënvizuan se çështjet financiare, ato që kanë të bëjnë me personelin shëndetësor si dhe mungesa e pajisjeve të nevojshme përcjellëse në këtë sektor mbesin disa nga vështirësitë kryesore ekzistuese.

Në fund të takimit, në të cilin pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues të lartë të ICO-së, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe të Ministrisë së Financave u shfaq edhe njëherë gatishmëria e institucioneve të Kosovës që, në koordinim të plotë edhe me partnerët relevant ndërkombëtarë, të mbështesin sektorin e shëndetësisë në Kosovë.

Të dy ministrat konfirmuan  se çështjet e adresuara në këtë takim, por edhe të tjerat që mund të adresohen më vonë, do të jenë pjesë e angazhimeve të mëtutjeshme të cilat synojnë lehtësimin e funksionimit të autoriteteve lokale në komuna në shërbim të avancimit të shërbimeve për të gjithë qytetarët në Kosovë.