On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL prezantoi projektin për Involvimin e personave më Aftësi të Kufizuar në informacion përmes Teknologjisë informative

Në shënim të 10 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/MAPL, prezantoi projektin për Involvimin e personave me aftësi të kufizuar në informacion përmes teknologjisë informative.

10 dhjetor 2012, Prishtinë

Në shënim të 10 dhjetorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/MAPL, prezantoi projektin për Involvimin e personave me aftësi të kufizuar në informacion përmes teknologjisë informative.

Me këtë rast, Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic, duke përshëndetur këtë iniciativë të MAPL-së si dhe të pranishmit në këtë ceremoni, tha se Institucionet e Kosovës, si në nivelin qendror edhe në nivelin lokal mbeten plotësisht të angazhuara për integrimin dhe plotësimin e objektivave në këtë proces dhe me qëllim të krijimit të sistemit të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut, MAPL ka siguruar që trajtimi i tyre të jetë pjesë integrale edhe e Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.

“Meqenëse zhvillimi shoqëror përfshin arsimimin e gjerë për të drejtat e njeriut, me qëllim të aftësimit të njerëzve për kërkimin e të drejtave të tyre dhe respektimin e të drejtave të të tjerëve, MAPL ka iniciuar procesin e krijimit të Njësive për të drejtat e njeriut në të gjitha komunat, struktura këto qe veprojnë si mekanizma përgjegjës dhe efektiv për promovimin dhe mbrojtjen e te drejtave te njeriut e që synojnë të mbështesin përmirësimin e cilësisë së jetës së të gjithëve duke përfshirë edhe Personat me Aftësi të Kufizuara”, theksoi Zvendëskryeministri Petrovic.

Prezantimin e Projektit për involvimin e personave me aftësi të kufizuara e bëri, z. Flamur Mripa, ekspert/IT, i cili shpjegoi  në hollësi përmbajtjen dhe pjesën teknike të projektit si dhe qasjen më të lehtë të mundshme në informacion për personat me aftësi të kufizuara.

Ndërsa përfaqësues nga Shoqata “Handikos”, “Shoqata e të shurdhërve të Kosovës” dhe “Shoqata e të verbërve”, falënderuan Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për një nismë të mbarë të një projekti të tillë pikërisht në ditën për të  drejtat e njeriut.

Ata premtuan se bashkërisht do të punojnë  në mënyrë që të qasen më lehtë  në dokumente të ndryshme nëpërmjet  teknologjisë informative në përputhje të plotë me Konventën për të drejtat e njeriut.

MAPL, projektin për  “Involivimin e personave me aftësi të kufizuara” e ka nisur nëpër të gjitha komunat por fillimisht do të funksionalizohet në një pilot qendër.

Faza e parë ka përfunduar, janë pajisur dy klasë me  12 kompjuter, me komponentë harduerike dhe softuerike që lehtëson dhe mundëson qasjen për Personat me Aftësi të Kufizuar në Teknologji Informative, faza e dytë ka filluar të realizohet me përzgjedhjen e 12 kandidatëve që vijojnë trajnimet për trajner.

Gjatë fazës së tretë do të bëhet modifikimi i CMS/CSC (Web faqet komunale) me qellim te plotësimit te nevojave të Personave me Aftësi të Kufizuara për qasje në informacion dhe faza e katërt përfshinë trajnimin e zyrtarëve komunal të informimit për mënyrën e plasimit të informacionit, në mënyrë që personat me aftësi të kufizuara  të përfshihen në  proceset vendimmarrëse  dhe krijimin e mundësisë për qasje ne dokumente zyrtare, si dhe faza e pestë do të përmbyllet me punëtori me ç’rast do të bëhet edhe certifikimi i pjesëmarrësve në trajnim dhe akreditimi i klasës.

Projekti është paraparë  të zgjas  tre vite.