On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL prezantoi raportin e monitorimit të komunave janar-dhjetor 2011

Me rastin e fillimit të Vitit 2012,  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi  takimin e përbashkët me Kryetarët e Komunave të Kosovës.

 

Me rastin e fillimit të Vitit 2012,  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi  takimin e përbashkët me Kryetarët e Komunave të Kosovës.

Me këtë rast u prezantua raporti vjetor i monitorimit të punës së Komunave për vitin 2011 dhe u lansua  projekti i ri “Sistemi i Monitorimit dhe Komunikimit me Komunat, përmes Teleprezencave”. 

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe njëherësh Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, Slobodan Petrovic gjatë fjalës hyrëse uroi që takimi i parë për këtë vit të shërbejë si pikënisje për rrugëtimin drejt përmbushjes së objektivave si dhe avancimin e vetëqeverisjes lokale në Kosovë.
 
“MAPL në vazhdimësi punon për të përmbushur misionin e saj të avancimit të vetëqeverisjes lokale dhe ofrimin e shërbimeve efikase për qytetarët. Ashtu siç jeni në dijeni, MAPL, duke marrë në konsideratë zhvillimin e teknologjisë informative dhe komunikuese, tashmë ka realizuar projektin “Softueri për Qendrat Për Shërbim të Qytetarëve dhe integrimi i tyre me Ueb faqet Komunale, me portalin Ministror dhe atë Qeveritar”. Tashmë pothuajse të gjitha Komunat përdorin këtë sistem dhe për herë të parë, të dhënat për efikasitetin dhe azhuritetin e administratave komunale, të cilat janë përfshirë në raportin vjetor të monitorimit, janë marrë nga ky sistem. Edhe projekti i ri që sot po e lansojmë para jush ka për qëllim rritjen e transparencës së punës së Komunave dhe është në vazhdën e realizimit të projektit të e e-qeverisjes që është vendosur dhe funksionalizuar në vitin e kaluar”- theksoi zëvendëskryeministri Petrovic.
 

Ideja për të lansuar një projekt të tillë vjen si rezultat i domosdoshmërisë për të rritur efikasitetin me rastin e monitorimit të Komunave si dhe nevojës për të avancuar sistemin e komunikimit me Komunat me një kosto të ulët financiare në një kohë reale. 

“Përveç kësaj, bazuar në përparësitë që ka shfrytëzimi i këtyre pajisjeve, Komunave ju garantohet komunikim i avancuar jo vetëm me Ministrinë tonë por edhe me të gjitha  me institucionet qendrore, ju jepet më tepër mundësi që ato të komunikojnë me bizneset dhe  partnerët e projekteve publiko-privat jashtë komunës, si dhe mundëson avancim të komunikimit dhe të bashkëpunimit ndërkomunal, ndërkufitar dhe ndërkombëtar-vazhdoi Ministri Petrovic.   

Sistemi i Monitorimit dhe Komunikimit me komunat, përmes, tele-prezencës do të ndikojë në transparencën e punës së kuvendeve të Komunave dhe të gjitha do të mund të transmetohen on-line përmes web-faqeve gjë e cila garanton qasjen e qytetarëve në punën e kuvendeve dhe pa ndonjë vështirësi, i mundëson Komunave përmbushjen e detyrimit ligjor në lidhje me transparencën e punës së vet.

Ndërkaq sa i përket raportit vjetor të monitorimit të Komunave, të cilin e prezantoi Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Pushtetit Lokal, Besnik Osmani,u theksuan dy udhëzimet administrative: Menaxhimi dhe këmbimi i pronës komunale dhe Përdorimi i teleprezencës.

Në këtë takim ku morën pjesë edhe Zëvendësministri i Financave, Ramadan Avdiu, kryetarë të Komunave dhe zyrtarë të lartë u zgjodhën edhe anëtarët e komisionit të granteve nga komunat e Kosovës: Gjilani, Juniku, Skenderaj dhe Kllokoti.