On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL prezanton Udhëzuesin për Përgatitjen e Planeve vjetore të Kuvendit të Komunës

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me USAID,përkatësisht projekti Iniciativa Për Komuna Demokratike Dhe Efektive, kanë  organizuar takim me qëllim të prezantimit të dokumentit “Udhëzues për Përgatitjen e Planeve Vjetore të Kuvendit të Komunës”.

18 qershor 2013, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me USAID,përkatësisht projekti Iniciativa Për Komuna Demokratike Dhe Efektive, kanë  organizuar takim me qëllim të prezantimit të dokumentit “Udhëzues për Përgatitjen e Planeve Vjetore të Kuvendit të Komunës”. Ky projekt është mbështetur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila gjatë procesit të hartimit të dokumentit ka asistuar me këshillime ligjore dhe profesionale.

Kontribut të çmuar në finalizimin e këtij dokumenti kanë dhënë edhe komunat, përkatësisht zyrtarët komunal të cilët me propozimet e tyre kanë bërë që të zhvillohet një dokument-Udhëzues për procedurat dhe rregullat e hartimit të Planeve Vjetore të Punës së Kuvendeve të Komunave.

Në fjalën e tij, z. Agron Maxhuni Udhëheqës i Departamenti Ligjor dhe Monitorim të Komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, prezantoi rëndësinë e hartimit të Planeve Vjetore të Punës së Kuvendeve të Komunave, si dhe rëndësinë e Udhëzuesit të publikuar përmes së cilit jepen të gjitha detajet rreth procedurave, rregullave dhe kritereve për përgatitjen e këtyre Planeve. Sipas tij, ky Udhëzues, kuvendeve të komunave u sqaron veprimet të cilat duhet të ndërmarrin për përmbushjen e obligimeve ligjore lidhur me zbatimin e legjislacionit në fuqi, përkatësisht planifikimit me kohë të detyrave në kompetencë të tyre.

Po ashtu, ai tha se kuvendet e komunave duhet me kohë të parashikojnë nxjerrjen e rregulloreve komunale, për të cilat në mënyrë shprehimore obligojnë ligjet, si dhe të planifikojnë harmonizimin e rregulloreve me ndryshimet e pasuara të legjislacionit primar.

Në këtë drejtim, z. Maxhuni shtoi se gjatë procedurës së hartimit të Planit Vjetor të Punës, kuvendet e komunave duhet të sigurojnë bashkëpunim me të gjitha njësitë e brendshme komunale, drejtoritë e komunave, zyrtarët ligjorë, zyrtarët e tjerë profesional, qytetarët dhe grupe të tjera të interesit, në mënyrë që të ketë një planifikim sa më adekuat. Përmes këtij procesi, kuvendet e komunave do të sigurojnë një mbikëqyrje më cilësore gjatë zbatimit të politikave komunale nga ekzekutivi i komunës, dhe rekomandoi që në Planet e Punës së Kuvendeve të Komunave të përfshihen edhe implikimet buxhetore, në mënyrë që aktivitetet e planifikuara të jenë të zbatueshme.

Në këtë takim, u prezantuan edhe praktikat e tri komunave lidhur me procesin e hartimit të Planeve Vjetore të Punës, ndërkohë diskutimi u përqendrua kryesisht për rëndësinë e hartimit të Planeve të punës së kuvendeve të komunave. Sa i përket kualitetit të Udhëzuesit nuk u dha asnjë vërejtje nga të pranishmit, ndërkaq kryesuesit e kuvendeve të komunave kërkuan që iniciativa të ngjashme të pasojnë edhe në të ardhmen.