On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL promovon Strategjinë për Vetëqeverise Lokale në regjionin e Mitrovicës

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, ka vazhduar sot në Komunën e Mitrovicës dhe regjionet përreth, promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisjen Lokale 2016 – 2026, dhe ka vazhduar diskutimet me të gjithë akterët relevantë nga niveli qendror, lokal, përfaqësues nga shoqëria civile, bizneset, mediet dhe grupet tjera të interesit.

18 prill 2016

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, ka vazhduar sot në Komunën e Mitrovicës dhe regjionet përreth, promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisjen Lokale 2016 – 2026, dhe ka vazhduar diskutimet me të gjithë akterët relevantë nga niveli qendror, lokal, përfaqësues nga shoqëria civile, bizneset, mediet dhe grupet tjera të interesit.

Gjatë prezantimit të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, u.d. e Sekretares së Përgjithshme në MAPL, znj. Rozafa Ukimeraj tha  se qëllimi kryesor i strategjisë dhjetëvjeçare është që të rritet autonomia lokale dhe të forcohet aftësia e Komunave, që nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe përfaqësimit demokratik, të ofrohen shërbime me kosto efektive për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe ekonominë lokale.

Znj. Ukimeraj tha se baza kryesore e Strategjisë për Vetëqeverise Lokale, është e ndërtuar mbi pesë objektiva që MAPL synon ti realizoj bashkë me institucionet tjera gjatë dhjetë vjetëve të ardhme që përfshijnë: rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike dhe sociale të komunave për të siguruar që politikat zhvillimore dhe financiare të ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal, krijimin e një kornize për qeverisje të mirë për të siguruar përfaqësimin demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase komunale, forcimin e kapaciteteve profesionale dhe institucionale të organeve të vetëqeverisjes lokale, forcimin  e partneriteteve ndërmjet pushtetit lokal, shoqërisë civile dhe bizneseve për të krijuar një  qytetari aktive, gjithëpërfshirëse dhe kohezive promovimin e vlerave të trashëgimisë dhe diversitetit kulturor, natyror dhe social me qëllim të  afirmimit dhe zhvillimit social, ekonomik dhe kulturor në komuna.

Drejtori i Departamentit Ligjor në MAPL, z. Agron Maxhuni tha se përmes miratimit të Strategjisë për Vetëqeverisjes Lokale, është synuar që sistemi ekzistues i vetëqeverisjes lokale dhe marrëdhëniet ndërmjet qeverisë qendrore dhe lokale të transformohen në shërbim të funksionimit integral të strukturës sonë shtetërore,  konform standardeve të  vendosura përballë procesit të integrimet Evropian.

Gjatë diskutimeve për Strategjinë për Vetëqeverisje Lokale,  Kryetari i Komunë së Mitrovicës, z. Agim Bahtiri tha se Strategjia është një dokument rëndësishëm për zhvillimin e komunave ndërsa u zotua se do të punojë ngushtë me të gjithë akterët për zbatimin e Strategjisë në të mirë të qytetarëve.

Drejtori i Departamentit për Demokratizim në OSBE, z. Christopher Touch tha se OSBE do të vazhdojë të punojë ngushtë me MAPL-në në realizmin e objektivave të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, për të ndërtuar sistem sa më të mirë të qeverisjes.

Ndërsa lidhur me rëndësinë e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, folën edhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare, nga  Komisioni Evropian, dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe grupeve rinore nga Mitrovica dhe  komunat e regjionit të Mitrovicës.

Në kuadër të planit të promovimit të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, diskutimet me komunat dhe grupet tjera  do të vazhdojnë në regjionet që përfshijnë komunën e Pejës, Gjilanit dhe Prishtinës.