On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL publikoi Raportin e Monitorimit të Komunave për vitin 2015

Ljubomir Maric: Jam i vetëdijshëm për vështirësitë financiare dhe kufizimet buxhetore që mund të kenë komunat, por sidoqoftë, bashkërisht me strukturat lokale do të bëjmë përpjekjet maksimale që të mbështesim iniciativat lokale që ndikojnë drejtpërsëdrejti në përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve

28 prill 2016, Prishtinë

Ljubomir Maric: Jam i vetëdijshëm për vështirësitë financiare dhe kufizimet buxhetore që mund të kenë komunat, por sidoqoftë, bashkërisht me strukturat lokale do të bëjmë përpjekjet maksimale që të mbështesim iniciativat lokale që ndikojnë drejtpërsëdrejti në përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve

Në kuadër të mandatit dhe obligimeve ligjore për monitorimin e punës së Komunave të Kosovës, në takimin me kryetarët e Komunave,  Kryesuesit e Kuvendeve të Komunave, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, publikoi raportin e Monitorimit të Komunave për vitin 2015.

Në fjalën e tij hyrëse, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal,  z. Ljubomir Maric tha se sikurse në vitet e mëparshme, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është përkujdesur që të garantojë një funksionim të gjithëmbarshëm të komunave, duke synuar rritjen e cilësisë së punës së organeve komunale dhe ofrimit të shërbimeve publike komunale sa më afër qytetarëve.
Ministri Maric tha se  gjatë vitit 2015 komunat kanë realizuar aktivitetet e tyre me qëllim të përmbushjes së obligimeve për ushtrimin e kompetencave komunale, të cilat adresojnë çështjet e zhvillimit të përgjithshëm të politikave në nivel lokal dhe që reflektojnë drejtpërsëdrejti në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, ndërsa  është inkurajues fakti që në vitin 2015, kemi ulje të shkeljeve ligjore nga organet komunale, në raport me vitet paraprake.

“Komunat në përgjithësi kanë arritur të përmbushin obligimet e tyre ligjore për mbajtjen e mbledhjeve të kuvendeve të komunave, duke vazhduar kështu me trendin pothuajse të njëjtë edhe në krahasim me vitin e kaluar, ndërsa, në  aktivitetet legjislativ Komunat kanë pasur një performancë shumë të mirë ku gjatë vitit 2015 janë miratuar pothuajse  2000 akte të rëndësishme komunale”, tha Ministri Ljubomir Maric.
Pavarësisht nga të arriturat, Ministri Maric, tha se ekziston ende një numër i vogël i komunave  të cilat kanë përsëritur edhe këtë vit një numër të caktuar të shkeljeve ligjore dhe mos respektimit të kërkesa për rishqyrtim. “ Shfrytëzoj rastin që t’iu inkurajoj që së bashku të zvogëlojmë  nivelin e shkeljeve ligjore në vitin tjetër, MAPL-ja si një dikaster përgjegjës për pushtetin lokal  ju fton që të përdorni mekanizmat ligjor të konsultimit paraprak, të  garantuar me ligjin për vetëqeverisje lokale, në mënyrë që të mos merremi me pasojat e veprimeve por të jemi në gjendje që paraprakisht, para se të merren vendime të caktuara, të përmirësohen ato, porositi kryetarët e Komunave, Ministri Ljubomir Maric.
Gjatë prezantimit të raportit të raportit të monitorimit të komunave Ministri Maric foli edhe për Strategjinë  për Vetëqeverisje Lokale ka vendosur kornizat e politikave zhvillimore për reformën e pushtetit lokal për dhjetë vjetët e ardhme ndërsa ju bëri thirrje komunave  për një angazhim të përbashkët për implementimin e strategjisë për vetëqeverisjen lokale si dhe implementimin e rekomandimeve të raportit të vitit 2015, në mënyrë që raportet tjera vlerësuese të tregojnë një performancë akoma më të mirë për komunat.

“Jam i vetëdijshëm për vështirësitë financiare dhe kufizimet buxhetore që mund të kenë komunat, por sidoqoftë, bashkërisht me strukturat lokale do të bëjmë përpjekjet maksimale që të mbështesim iniciativat lokale që ndikojnë drejtëpërsëdrejti në përmirësimin e kualitetit të jetës së qytetarëve” tha Ministri Ljubomir Maric.
Raporti i Monitorimit të Komunave për vitin 2015 përmbledhë përparimet dhe sfidat e komunave gjatë realizimit të obligimeve ligjore, ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e  punës së tyre, bëhen krahasime lidhur me performancën e komunave në kuadër të ushtrimit të përgjegjësive të caktuara, si  dhe  pasqyrohen rastet e shkeljeve ligjore gjatë procesit të nxjerrjes së akteve juridike të komunave.
Raporti i monitmorimit të punës së Komunave, si një dokument vlerësues për monitorimin e komunave, përmban informacionin mbi funksionimin e 38 komunave të vendit për vitin 2015. Përmes këtij raporti paraqiten aktivitetet e komunave të bazuar në një proces monitorues të realizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në mënyrë që pasqyrimi i aktiviteteve nga ky raport të ketë për qëllim  informimin e qytetarëve, institucioneve relevante, por edhe vetë komunave.

 

Për më shumë informata rreth raportit kliko në linkun:

http://mapl.rks-gov.net/getattachment/edab4d4a-ea48-4b06-8d0e-a85e0b4b3345/RAPORTI-VJETOR-I-MONITORIMIT-TE-KOMUNAVE–Janar-Dh.aspx