On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

MAPL vazhdon promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e Gjilanit

Me pjesëmarrje  të gjerë të strukturave komunale, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me OSBE-në kanë vazhduar promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e Gjilanit përfshirë komunat: Kamenicë, Viti, Novobërdë, Partesh, Ranillug, Kllokot, Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Shtërrpcë dhe Hani Elezit.

20 prill 2016, Prishtinë

Me pjesëmarrje  të gjerë të strukturave komunale, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me OSBE-në kanë vazhduar promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale në regjionin e Gjilanit përfshirë komunat: Kamenicë, Viti, Novobërdë, Partesh, Ranillug, Kllokot, Ferizaj, Kaçanik, Shtime, Shtërrpcë dhe Hani Elezit.

Në fjalën e tij hyrëse, Zëvendësministri i MAPL-së, z. Bajram Gecaj tha se zhvillimi i gjithëmbarshëm shoqëror, dinamika e proceseve shtet-ndërtuese dhe faktorëve tjerë, kanë determinuar nevojën për reforma edhe në nivelin lokal të qeverisjes dhe se problemet e theksuara në komuna ndër vite kanë reflektuar nevojën për ndryshime thelbësore në kontekst të menaxhimit të punëve publike, menaxhimit efikas financiar dhe aftësisë për absorbimin e kërkesave të qytetarëve, të cilat do të ndikonin në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm shoqëror. “Rrethanat kur demokracia lokale është në rrugën e konsolidimit, kur parimet e vetëqeverisjes lokale demokratike si dhe dispozitat e Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale janë inkorporuar si parime Kushtetuese, ka ardhur një moment tjetër i rëndësishëm për kur krijimin e politikave zhvillimore edhe për sektorin e vetëqeverisjes lokale” tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Rozafa Ukimeraj, u.d. së Sekretares së Përgjithshme në MAPL, gjatë prezantimit të Strategjisë tha se një nga komponentët e rëndësishme të Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale 2016-2026, është krijimi i një kornize për qeverisje të mirë për të siguruar përfaqësimin demokratik të qytetarëve dhe administratë efikase komunale që planifikon rivlerësimin e legjislacionit për vetëqeverisje lokale primar dhe sekondar, forcimin i mbikëqyrjes administrative të komunave, sigurimin e administratës profesionale përmes modernizimit dhe avancimit të shërbimeve on-line.

Ndër të tjera, znj Ukimeraj, tha se Strategjia është e fokusuar edhe në ndërtimin e kapaciteteve në Komuna, ndryshimet  strukturore dhe de-politizimin, avancimin i teknologjisë informative dhe shfrytëzimin e mundësive për komunikim on-line për ofrimin e shërbimeve, forcimin  e  memories institucionale, avancimin e rolit përfaqësues të organeve Komunale, ndërsa një pjesë e rëndësishme është e orientuar në  rritjen e transparencës komunale dhe fuqizimin i pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje.

Kryetari Komunës së Gjilanit, z. Lutfi Haziri tha se Strategjia për Vetëqeverisje Lokale është një dokument i rëndësishëm për zhvillimin e qeverisjes lokale në të ardhmen dhe kërkon nga komunat që të ndërtojnë infrastrukturën zhvillimore për funksionim të pushtetit lokal sa më të suksesshëm dhe efikas sepse komuna është dera e parë e qytetarit për t’i realizuar kërkesat e tyre.

Drejtori i Departamentit për Demokratizim në OSBE, z. Christopher Touch përgëzoi MAPL-në që bashkë me institucionet e linjës kanë përgatitur një dokument të rëndësishëm Strategjik dhe tha se OSBE do të vazhdojë të punojë ngushtë me MAPL-në për të ndërtuar sistem funksional të qeverisjes lokale të bazuar në parime demokratike dhe zhvillimore të qeverisjes lokale.

Për rëndësinë e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale, foli edhe kryetari i komunës së Hanit të Elezit, z Rufki Suma dhe përfaqësues  të organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe përfaqësues të biznesit.
Diskutimet për promovimin e Strategjisë për Vetëqeverisje Lokale do të vazhdojnë  me komunat dhe grupet tjera  të interesit në regjionin e Prishtinës dhe Pejës.