On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Mbahet tryeza e diskutimit për Indeksin e Transparencës në Prokurimin Publik për Komunat e Kosovës për vitin 2017

Prishtinë, 7 Gusht 2018

Është mbajtur tryeza e rrumbullakët e organizuar në kuadër të aktiviteteve të programit të USAID-it për Komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse (USAID TEAM) dhe Institutit Demokratik të Kosovës / Transparency International Kosova. Qëllimi i tryezës ishte diskutimi i Indeksit të Transparencës në Prokurimin Publik për Komunat e Kosovës për vitin 2017.

Me këtë rast, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Rozafa Ukimeraj përpara të pranishme theksoi se “Këtë vit, kemi shënuar 10 vjetorin e kornizës ligjore për vetëqeverisje lokale dhe sigurisht se rezultatet nga viti ne vit, kanë shënuar progres të lehtë. Në vitin 2017, Komunat kaluan me sukses procesin e zgjedhjeve lokale; procesin e konstituimit të organeve lokale ashtu siç përcaktohet me kornizën ligjore për vetëqeverisje lokale. Gjatë vitit 2017, Komunat kanë mbajtur 56 takime të gjithëpërfshirëse me qytetarë. Krahas tyre, janë themeluar 27 komitete konsultative në komuna në 12 fusha përkatëse, ka pasur 56 raportime të kryetarëve para kuvendeve të komunave, si dhe 1261 akte të publikuara në ueb-faqet komunale (apo 90% nga totali i akteve të aprovuara).

Por pavarësisht këtyre shifrave inkurajuese, edhe sipas raportit që po prezantohet nga instituti Demokratik i Kosovës, evidentimi se 9 komuna nuk kanë ofruar qasje në dokumentet publike është tregues jo i mirë i transparencës dhe llogaridhënies komunale, e aq më tepër kur këto komuna përfaqësojnë të drejtat e 120 mijë qytetarëve që jetojnë në to, si dhe qindra bizneseve të cilat ofrojnë shërbime dhe i kontribuojnë ekonomisë lokale.

MAPL mbetet e përkushtuar që të forcojë transparencën dhe llogaridhënien publike, duke përfshirë këtu edhe dhënien e shembullit institucional sa i përket transparencës. Ne jemi në proces të krijimit të një modeli institucional transparent, dhe vitin tjetër planifikojmë që këtë sistem t’a zgjerojmë dhe replikojmë edhe në 5 komuna. Ne tashmë kemi filluar një proces transparent të monitorimit të rekrutimit të pozitave të shërbyesve civil (projekt i mbështetur nga ambasada britanike dhe implementuar nga BIRN); kemi vlerësuar projekt-propozimet për kategorinë e subvencioneve në bashkëpunim me shoqërinë civile; vlerësimet e ligjshmërisë së akteve komunale bëhen publike në kohë reale; kontratat e prokurimit janë publike dhe aktualisht e kemi të hapur ftesën për të gjitha organizatat e shoqërisë civile që të paraqesin interesin e tyre për monitorimin e të gjitha proceseve tenderuese. Ne kujdesemi që në të gjitha komunat të bëhet një standard i transparencës, pavarësisht se arritja e standardeve më të larta mund të jetë e vështirë.

Në bashkëpunim me projektin #USAID/TEAM do të vazhdojmë punën e përbashkët që duke dhënë shembullin institucional sipas mandatit që e ka MAPL do të reflektojë që këto praktika të mira t’i përdorin komunat”.