On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal MAPL publikoi doracakun për transparencë në komuna

Bajram Gecaj: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të bashkëpunoj me  të gjithë zyrtarët komunal për të implementuar të gjitha obligimet nga raporti i progresit, si dhe obligimet e tjera ligjore të organeve komunale.
Në kuadër të ngritjes së transparencës në nivelin lokal të qeverisjes, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi  takim të përbashkët me zyrtarët përgjegjës në komuna dhe përfaqësues të shoqërisë civile me ç’rast u bë publikimi i “Doracakut  për transparencë në komuna”. 17 mars 2015, Prishtinë

Bajram Gecaj:Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të bashkëpunoj me  të gjithë zyrtarët komunal për të implementuar të gjitha obligimet nga raporti i progresit, si dhe obligimet e tjera ligjore të organeve komunale

Në kuadër të ngritjes së transparencës në nivelin lokal të qeverisjes, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal organizoi  takim të përbashkët me zyrtarët përgjegjës në komuna dhe përfaqësues të shoqërisë civile me ç’rast u bë publikimi i “Doracakut  për transparencë në komuna”.
Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Bajram Gecaj tha se pavarësisht se Komunat kanë shënuar avancim në fushën e transparencës, ende ka sfida që janë indetifikuar nga MAPL siç janë  publikimi i akteve të komunave në gjuhët zyrtare, azhurnimin e web-faqeve zyrtare, ngritja e nivelit të konsultimeve të komunave me qytetarët lidhur me aktet komunale si dhe përgatitjen e buxheteve komunale dhe planeve investuese.

Zëvendësministri Gecaj tha se fuqizimi i  transparencës në komuna është një e gjetur edhe në raportin e progresit për Kosovën, andaj në këtë drejtim komunat duhet ti fuqizojnë veprimet e tyre në raport me llogaridhënien dhe inkuadrimin e qytetarëve në vendimmarrjen e komunave dhe për këtë MAPL do të bashkëpunoj me komunat që niveli i transparencës të arrijë rezultat të dëshirueshëm.
“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal do të bashkëpunoj me  të gjithë zyrtarët komunal për të implementuar të gjitha obligimet nga raporti i progresit, si dhe obligimet e tjera ligjore të organeve komunale” tha Zëvendësministri Bajram Gecaj.

Christopher Tuetsch, Drejtor i Departamentit për  Demokratizim dhe Qeverisje së mirë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE),  tha se në demokraci është esenciale që qytetarët të kenë qasje në informata dhe se përfshirja e mediave dhe shoqërisë civile në komuna është esenciale për demokracinë. Ai tha se OSBE do ta vazhdoj mbështetjen për MAPL-në  dhe komunat në mënyrë që niveli i transparencës komunale dhe llogaridhënia të rritet në raport me përfshirjen e qytetarëve.

Jetmir Bakia,  nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se organizata KDI i ka dhënë rëndësi të veçantë monitorimit të komunave që ka për bazë transparencën Komunale, ndërsa të gjeturat kanë të bëjnë me mos-konsultimin e qytetarëve në përgatitjen e dokumenteve siç janë rregulloret komunale dhe akteve tjera, dhe gjithashtu një e gjetur tjetër është evidentuar në mungesën e dokumenteve të publikuara në ueb- sajet e komunave, posaçërisht ato që kanë të bëjnë me buxhetin komunal.

Hajrullah Çeku, nga Organizata Ec më Ndryshe, e fokusuar në Prizren, tha se deficiti i mungesës së transparencës në komuna qëndron në mbikëqyrjen e Asamblesë Komunale për ekzekutivin e komunës si dhe mbikëqyrja e komunave nga ana e ministrive të linjës. Z. Hajrullah Ceku theksoi se  përgjegjësit për informim duhet të jenë më kompetent në punën e tyre sa i takon llogaridhënës dhe gjithashtu duhet të ngritet niveli i komunikimit institucional i zyrtarëve komunal në raport me grupet e interesit.

Pas përfundimit të diskutimeve rreth transparencës në komuna, u shpërnda Doracaku  për transparencë në komuna tek zyrtarët komunal i cili përfshinë informata lidhur me obligimet ligjore të komunave karshi transparencës dhe llogaridhënies në raport me qytetarët.