On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 500-006 cisco 300-085 Exam Deposits Queries are actually a day worthwhile for the THIS expert. There are many graduates who wants to prefer this for the great experience currently truly challenging to get licensed for 300-085 Cisco Licensed Network Expert Collaboration. Your time and effort and all the time and effort will get lost if you stay failed to crystal clear 300-085 examination. It is very simple to clear 300-085 exams using the precise preparing with 300-085 braindumps which is provided by Braindumpspdf. Our 300-085 braindumps are extremely clear, assisting and totally comprehensive that may help you to prepare your own exam within the limited time for you to clear your current exam inside the first attempt. We provide the authentic supporting material that may be provided by our own experts as well as specialist absolutely help prepare your test in the limited time. 810-403 dumps On the market of information technological innovation, a human brain dump generally refers to the review material that may be to be commited to memory or you can point out captured in electronic format through the way of any power device similar to a mobile phone, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT, etc . It gives you almost a great replica in the exam that should be taken. In simple words, a new brain drop is actually a variety of the real concerns that would can be found in the examination, along with their responses. There can be different exam places including the 200-125 Braindumps. Mental performance dumps are generally provided by the firms who have a great affiliation with all the recent test takers. The particular 200-125 Test is also named “Cisco Accredited Network Connect Routing and also Switching". It truly is basically your Cisco Qualification. The test may be passed should you go through and also prepare the total study substance offered by a good reputed assessment preparation business. It is important to plan for the quiz serious. As soon as you take the by using a a good planning platform, that gets quite simple for you to complete the audit. 070-480 exam dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. 1z0-064 dumps We are going to provide you the program that will help for connecting you using the 300-075 examination. We will supply you the unique ID as well as PIN to get into our information to prepare your own exams. Presently we have created the complete number of test which will check your preparing for 300-075 exam. The end result of each test will be analyzed by our own specialists to evaluate your Gresca exam formulations. Our professionals will remain related to you via live interacting conferences in where you can crystal clear your all predicament about the 300-075 exam deposits. You’re almost all fallouts and also examination is going to be kept within your personal accounts that would be simple for you to analyze your improvement also. CAP dumps 300-075 Braindumps preparing material with regard to 300-075 examination dumps may be the upgraded planning plan which is planned through our specialists and experienced students. All of us helped a lot of graduates to supply them the actual bright professions by assisting them to crystal clear Cisco Accreditation. With the understanding of our professionals we have been successful to develop the particular 300-075 PDF FILE. We supplied you the totally free demo to select the glimpse of our own BrainDumps We are going to provide you the entire content with most recent update changings according to the newest requirements associated with 300-075 deposits. You will certainly get the totally free and most current updates whenever you will purchase our item.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal shënon ngjarjen vjetore të publikimit të Raportit të Funksionimit të Komunave për vitin 2017

11 maj 2018, Prishtinë

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në bashkëpunim me projektin DEMOS  ka organizuar ngjarjen vjetore të publikimit të Raportit të Funksionimit të Komunave për vitin 2017. Përpara kryetarëve të komunave, kryesuesve të kuvendeve të komunave, përfaqësuesve të shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare dhe mediave janë prezantuar të arriturat dhe sfidat e komunave.

Zëvendësministri i MAPL-së z. Beqir Fejzullahu falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre, duke theksuar se “trendi i vetëqeverisjes lokale është orientuar më shumë në fuqizimin e partneritetit në mes të pushtetit lokal dhe qytetarëve, si dhe epjes së kolorit më të lartë ndaj transparencës, llogaridhënies dhe qeverisjes së mirë, të cilat janë edhe prioritetet jo vetëm të pushtetit lokal, por për të gjithë vendin”. Ndër të tjera, z. Fejzullahu potencoi se “gjatë këtij viti janë realizuar dhe zhvilluar një serë aktivitetesh në komuna me qëllim të zhvillimit të konceptit të një qytetarie aktive, përmes aktivizimit të qytetarëve në vendimmarrje,  e cila është  “databazë” primare e vetë pushtetit lokal. Për më tepër, komunat kanë ushtruar funksionet e tyre në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm që dalin nga dokumentet strategjike,  përfshirë Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Aasociimit – PKZMSA”.

Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Rozafa Ukimeraj, prezantoi  Raportin e funksionimit të Komunave për vitin 2017 duke nënvizuar se “ kuvendet e komunave dhe komitetet e tyre kanë mbajtur 459 mbledhje, prej të cilave 323 kanë qenë mbledhje të rregullta, 52 të jashtëzakonshme, 43 solemne, 3 urgjente dhe 38 inauguruese, ndërkaq sa i përket miratimit të akteve të komunave për vitin 2017, kuvendet e komunave kanë miratuar gjithsejtë 1405 akte komunale, prej të cilave 1328 vendime dhe 77 rregullore”.

Gjithashtu, vlen të theksohet se komunat kanë pasur një numër të vogël të shkeljeve ligjore, ku krahasuar me mandatin e kaluar, numri i shkeljeve është ulur dukshëm. Sa i përket përmbushjes së obligimeve të komunave nga agjenda evropiane, komunat kanë arritur të përmbushin 67% të masave të parapara.

Lidhur me performancën e komunave në menaxhimin e buxhetit, gjatë vitit 2017 përgjithësisht vërehet progres në këtë fushë, ku planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2017 ka qenë në vlerë prej 78,163,490.00€, kurse në vitin 2016 ka qenë në vlerë prej 79,622,353.00 €, që është më i vogël për 1,458,863.00 ose për 1.83%.

Realizimi i të hyrave direkte dhe indirekte në vitin 2017 ka qenë 72,529,276.75€, ndërkaq sa i përket shpenzimeve, në vitin 2017 komunat kanë shpenzuar buxhetet e tyre në vlerë të përgjithshme prej 419,327,289,09 € ose 90% të buxhetit të planifikuar në vlerë prej 466,567,443.76 €.

Komunat të cilat kanë arritur të shpenzojnë në total buxhetin në nivel më të  lartë prej  91% – 99% të nivelit vjetor të buxhetuar janë 23  komuna, në 10 komuna është shpenzuar 80%-90% të buxhetit dhe 5 komuna në 56%-75% të buxhetit.

Në fund të takimit, Sekretarja e Përgjithshme e MAPL-së znj. Ukimeraj falënderoj komunat, partnerët ndërkombëtar, shoqërinë civile dhe mediat  për bashkëpunimin e pa rezervë që kemi pasur gjatë vitit 2017 duke nënvizuar se Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal në koherencë ka përkrahur dhe do të përkrah komunat në të gjitha fushat për të cilat ato kanë nevojë.