Njoftim për anulim të dy thirrjeve publike

Thirrje publike për ndërtimin e shtëpive për pjestarët e komuniteteve jo shumicë në komuna për të cilët ndihma është e nevojshme (Loti 1).

Thirrje publike për renovimin e shtëpive/banesave për pjestarët e komuniteteve jo shumicë në komuna për të cilët ndihma është e nevojshme (Loti 2).

Këto dy thirrje anulohen si rezultat i kritereve specifike të vendosura në thirrje, të cilat kanë rezultuar me numër të madh të aplikuesëve të cilët nuk i kanë plotësuar kriteret e aplikimit.

Këto dy thirrje do të rishpallen, për kohën dhe datën e aplikimit, aplikuesit do të njoftohen me kohë.